Inspectie SZW in 2020

Inspectie SZW heeft haar jaarverslag over 2020 gepubliceerd. Het verslag bevat de nodige activiteiten die door de corona-ontwikkelingen nodig waren, maar ook informatie over de 17 inspectieprogramma’s die zijn uitgevoerd. Een inkijkje bij de mensen die de regels op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn moeten handhaven.

Corona in Inspectie SZW

De intrede van de COVID-pandemie maakte dat de Inspectie aan de  slag moest met 7700 meldingen over niet corona-proof kunnen werken. In 2200 gevallen zijn inspecteurs in actie gekomen om de arbeidsomstandigheden te verbeteren. Het zijn vooral de laagbetaalde flexibele arbeidskrachten die de grootste risico’s lopen om op het werk geïnfecteerd te raken. Bijvoorbeeld in hun werk in slachthuizen, landbouw of pakketbezorging. En omdat er voor de zorg in de beginfase geen mondkapjes beschikbaar waren zijn ook uit die sector de nodige meldingen over onveilig werken gedaan.

Oog voor andere arbeidsrisico’s

De Inspectie heeft ook oog voor andere arbeidsrisico’s, zoals het feit dat nieuwe en kleine toetreders tot de (thuis)zorgmarkt niet altijd goed op de hoogte zijn van de regels op het gebied van gezond, veilig en eerlijk werk. Ook de gang van zaken in de uitzendmarkt heeft de aandacht van de Inspectie. Er is daar relatief vaak sprake van faillissementsfraude. Door corona is afgezien van het bezoeken van de uitzendbureaus en zijn de ongeveer 3000 startende bedrijven per brief geïnformeerd. Ze gaan ook aan de slag met nieuwe arbeidsrisico’s als technostress. Daar is nog niet veel over bekend, maar het heeft de aandacht.

Minder arbeidsongevallen door thuiswerken

Het feit dat er op grote schaal thuis is gewerkt heeft ook effect op de ongevalsmeldingen. In 2019 waren dat er 4474, in 2020 is dat 3655. Het aantal ongevalsmeldingen in de cultuur, sport en recreatiesector daalde met 42 procent ten opzichte van 2019. In de horeca ging het om een daling van 40 procent. Dat zijn wel de sectoren die grotendeels op slot zijn gegaan als gevolg van de regeringsmaatregelen.
Ondanks de dalingen in het aantal meldingen zijn 54 werknemers tijdens hun werk om het leven gekomen. Dat aantal is min of meer vergelijkbaar met andere jaren. Het lukt maar niet om daar een blijvende daling in te krijgen.

Boetes bij overtredingen

Inspectie SZW heeft de keuze uit verschillende maatregelen als niet aan de eisen is voldaan. Dat kunnen waarschuwingen, boetes, eisen, kennisgevingen, proces verbaal of een stillegging zijn. In 2020 is gehandhaafd op feiten die exclusief gekoppeld zijn aan de RI&E. Dat leverde 626 waarschuwingen, 134 boetes, 24 eisen, 22 kennisgevingen en 3 proces-verbalen op. Daarnaast nog 1 waarschuwing met betrekking tot Certificerende en keurende instellingen, en 1 stillegging zonder en 1 stillegging met boete. Uit onderzoek naar de toetsing van de RI&E’s weten we dat die niet altijd op orde is (zie artikel).
In het totaal werd voor zo’n 13 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Nieuw aanpak door Inspectie SZW

Ook de Inspectie zelf ging aan het thuiswerken en is meer gaan werken aan contacten via telefoon of beeldverbinding. Ook ging de gedifferentieerde aanpak bij arbeidsongevallen van start. Bij ongevallen met licht letsel, kunnen werkgevers eventueel zelf een verbeterplan opstellen.

Mee met de Inspecteur

Het is de verwachting dat in de loop van dit jaar de fysieke inspecties weer zullen toenemen. Als de inspecteur zich bij de ondernemer meldt, dan is het een goed gebruik dat een OR-lid de kans krijgt om de inspecteur bij de inspectie te vergezellen. De OR heeft in ieder geval dat recht op grond van de Arbowet (artikel 12, lid 4b).


  • Zelf het jaarverslag 2020 van Inspectie SZW downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met veiligheid, gezondheid en welzijn in de onderneming? Stuur een mail