Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

OR-voorzitter wordt gewaarschuwd door bestuurder

1 februari 2023

De kantonrechter wordt om een oordeel gevraagd als de OR-voorzitter van de bestuurder een officiële waarschuwing in zijn personeelsdossier krijgt en geweigerd wordt die waarschuwingsbrief in te trekken. Is hier sprake van benadeling als gevolg van zijn OR-lidmaatschap?

Lees verder

Ondernemingsovereenkomsten benutten

7 december 2022

Zo af en toe maken bestuurder en ondernemingsraad afspraken met elkaar. Bijvoorbeeld over extra bevoegdheden voor de ondernemingsraad, of over een faciliteitenregeling voor de OR-leden.De WOR bevat een wetsartikel waaraan deze afspraken moeten voldoen.

Lees verder

Maand van de Medezeggenschap van start

2 november 2022

Op 1 november is de Maand van de Medezeggenschap van start gegaan. Deze actiemaand is bedoeld om de belangrijke positie van de medezeggenschap in organisaties te versterken. Gedurende de hele maand zijn er kosteloos lezingen, workshops of studiebijeenkomsten over medezeggenschap te volgen.

Lees verder

OR stapt naar de Ondernemingskamer

2 november 2022

Als in de onderneming het voorgenomen besluit naar de OR wordt gestuurd waardoor er afdelingen ophouden te bestaan, werkzaamheden komen te vervallen en activiteiten worden overgeplaatst, samengevoegd en/of gecentraliseerd, adviseert de OR hier negatief over. En als het advies niet wordt overgenomen stapt de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam.

Lees verder

Kantonrechter geeft geen vervangende toestemming

5 oktober 2022

Aan de kantonrechter wordt door Arriva Personenvervoer Nederland B.V. vervangende toestemming gevraagd voor een door te voeren wijziging in haar vakantie- en verlofregeling. De centrale ondernemingsraad (COR) van de onderneming had eerder niet ingestemd met de voorstellen. Als de onderneming alsnog de regeling wil invoeren, dan is de vervangende toestemming van de kantonrechter noodzakelijk.

Lees verder

Instemmingsrecht op het stopzetten van de woon/werk reiskostenvergoeding?

6 juli 2022

Er ontstaat verschil van mening tussen een gemeenschappelijke ondernemingsraad (GOR) en de ondernemer als die een besluit neemt om de vergoeding van de woon/werkreiskosten i.v.m. het thuiswerken op te schorten. De GOR claimt instemmingsrecht, de ondernemer is het daar niet mee eens. De gerechtshof mag er in hoger beroep een uitspraak over doen.

Lees verder

Besluit blijkt onvoldoende belangrijk

6 juli 2022

Als de ondernemer een besluit neemt om een deel van zijn distributiekanalen te wijzigen claimt de OR adviesrecht voor dat besluit. Ze stappen naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam om daar hun gelijk te halen.

Lees verder

Achteroverleunen met de externe deskundige

4 mei 2022

De wetgever heeft het maar goed voor gehad met de ondernemingsraad. Neem nu het recht om externe deskundigheid te raadplegen bij onvoldoende kennis of kunde van de raad. Dat is toch zonder meer positief te noemen? Zeker, maar dat inschakelen van een externe professional heeft ook risico’s.

Lees verder

Leidraad voor de PVT geactualiseerd

6 april 2022

De Sociaal-Economische Raad (SER) heeft zijn Leidraad personeelsvertegenwoordiging (PVT) geactualiseerd. De leidraad kan behulpzaam zijn bij het instellen van een PVT, maar ook bij het actualiseren van het PVT-reglement. PVT’s kunnen op verzoek van (meer dan de helft van) werknemers worden ingesteld in ondernemingen waarin tussen 10 en 50 werknemers werkzaam zijn.

Lees verder