Medezeggenschap

Het blijft een groot goed dat je je als medewerker met de taak van OR-lid mag bemoeien met de belangrijke besluiten die er over de organisatie en het personeel genomen worden. De laatste ontwikkelingen op het gebied van ondernemingsraad en PVT zijn hier te vinden.

‘Eens kijken of we de gehele OR kunnen ontslaan’

6 januari 2021

De ondernemingsraad van een textielbedrijf wil van de opgelegde geheimhouding af, zodat de raad de achterban over een op handen zijnde reorganisatie kan raadplegen. Daarop dreigde de directie de gehele ondernemingsraad te ontslaan. Kan dat zomaar?

Lees verder

Geen vervangende toestemming kantonrechter voor het invoeren van een krapteregeling

6 januari 2021

Als de ondernemingsraad niet instemt met de invoering van een krapteregeling stapt de ondernemer naar de kantonrechter om vervangende toestemming te vragen. Die geeft de OR gelijk. Maar waarom krijgt de ondernemingsraad dat gelijk?

Lees verder

Geheimhouding hoeft niet opgeheven

6 januari 2021

De ondernemingsraad van een havenbedrijf wil dat de door de directie opgelegde geheimhouding wordt opgeheven. De geheimhouding maakt het raadplegen van de achterban over de reorganisatie onmogelijk. Daarnaast wil de OR dat er garanties worden afgegeven voor het af te sluiten sociaal plan. Omdat de ondernemingsraad geen van de eisen ingewilligd krijgt stapt de raad…

Lees verder

Aan de OR wordt geen advies gevraagd

2 december 2020

De ondernemingsraad van een coöperatieve vereniging wordt niet om advies gevraagd bij een herstructurering van de onderneming. Ze stappen naar de Ondernemingskamer in Amsterdam om de ondernemer te verplichten alle tot dusverre genomen besluiten terug te draaien en eerst advies aan de OR te vragen.

Lees verder

OR krijgt rol bij doorstart van onderneming

2 december 2020

De Eerste Kamer heeft de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. Door de wet kunnen kansrijke doorstarts van ondernemingen niet worden tegengehouden door partijen die meer of wat anders willen. Als deze wet op 1-1-2021 van kracht wordt krijgt ook de OR een rol bij een besluit tot doorstart.

Lees verder

Gegeven bovenwettelijk instemmingsrecht geldt niet voor altijd

2 december 2020

Ondernemers kunnen met de ondernemingsraad afspraken maken over bovenwettelijke bevoegdheden. Artikel 32 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het mogelijk om in de vorm van een ondernemingsovereenkomst zulke afspraken te maken. Een uitspraak van de kantonrecht maakt duidelijk dat er grenzen zijn aan een eerder gegeven bovenwettelijk instemmingsrecht.

Lees verder

Corona is geen reden om OR-verkiezingen uit te stellen

4 november 2020

De Wet op de ondernemingsraden (WOR) maakt het niet mogelijk om de zittingstermijn van de ondernemingsraad te verlengen. Ook de coronacrisis is geen aanleiding om die verlenging toe te staan. Dat blijkt uit een uitspraak door de kantonrechter toen twee vakbonden bezwaar aantekenden tegen het uitstellen van de OR-verkiezingen door de zittende OR.

Lees verder

Tijdens coronacrisis overleggen met de bestuurder

7 oktober 2020

De strengere overheidsregels en aanbevelingen maken het de OR en de bestuurder er niet makkelijker op om met elkaar overleg te hebben. De SER-commissie Bevordering Medezeggenschap (CBM) heeft daarom een handreiking gemaakt over het overleg tussen or en bestuurder in deze barre coronatijden.

Lees verder

Onderzoek naar de functie van ambtelijk secretaris

7 oktober 2020

Er is onderzoek gedaan naar de functie van ambtelijk secretaris (AS). Organisatiebureau EPROM doet in opdracht van OR-ondersteuning onderzoek naar deze professional in de medezeggenschap. Meestal is er maar één AS en valt die functioneel niet onder een leidinggevende, maar onder de OR. De eerste onderzoeksresultaten over bijna 400 ambtelijk secretarissen zijn bekend, maar de…

Lees verder