Algemeen

Er is altijd wel algemeen nieuws dat van belang is voor organisatie, personeel of medezeggenschap. Denk aan nieuwe of aangepaste wetgeving, maatschappelijke ontwikkelingen e.d. Ook voor de ondernemingsraad is het zaak deze ontwikkelingen op de voet te volgen en telkens verbanden te leggen met de eigen OR-praktijk.

Europese richtlijn gelijke beloning op komst

3 mei 2023

Het beginsel van gelijk loon voor mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid verrichten, is al lang wettelijk geregeld. Ondernemingen worden geacht zich aan de wet te houden, desondanks is er soms sprake van beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen die gelijke of gelijkwaardige arbeid uitvoeren. Het Europees richtlijnvoorstel heeft als doel het beginsel van…

Lees verder

Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

3 mei 2023

Op1 april zijn de  vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontslagprocedure via het UWV van kracht geworden. Deze regels geven werkgevers meer duidelijkheid over de beoordeling door het UWV van ontslagaanvragen.

Lees verder

Het belang van goede genoteerde afspraken

5 april 2023

Het goed noteren van afspraken blijkt in sommige gevallen van groot belang te zijn. Zeker als na verloop van tijd aanspraak gedaan wordt op wat er destijds is afgesproken. In zo’n geval komt het er op aan dat de afspraken duidelijk gemaakt zijn. In dit geval heeft de onderdeelcommissie (OC) van het GVB in Amsterdam…

Lees verder

Arbeidsuitbuiting wordt nog meer strafbaar

5 april 2023

Het ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  en Justitie en Veiligheid werken aan een wetsvoorstel om arbeidsuitbuiting nog meer strafbaar te stellen en overtreders te kunnen opsporen en vervolgen. Het aanscherpen van de wetgeving op dat gebied blijkt echt nodig te zijn. Ondernemingsraden in ondernemingen waarin m.n. arbeidsmigranten werkzaam zijn hebben een taak te…

Lees verder

Nieuwe regels turboliquidatie in aantocht

5 april 2023

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie’ aangenomen. De wet zorgt ervoor dat ondernemers bij het snel stoppen met hun onderneming meer informatie moet geven aan de schuldeisers. Dat is óók informatie die de OR wil weten.

Lees verder

Europese richtlijn ‘loontransparantie’ tegen loonkloof tussen mannen en vrouwen

1 maart 2023

Het Europees Parlement en de EU-lidstaten hebben een akkoord bereikt over de richtlijn ‘loontransparantie’. De richtlijn heeft als doel dat er geen (grote) verschillen meer zijn tussen het loon van mannen en vrouwen met dezelfde functie. Dat doel vormt voor elke OR al een wettelijke taak om te bevorderen dat mannen en vrouwen gelijk worden…

Lees verder

SER Topvrouwen database vernieuwd

1 maart 2023

De SER houdt vanaf 2014 een database voor topvrouwen in de lucht. De database SER Topvrouwen maakt hoog gekwalificeerde vrouwen zichtbaar en is van belang voor topvrouwen om zich kenbaar te maken of om deze vrouwen te zoeken. Bijvoorbeeld voor een functie in de raad van bestuur, raad van commissarissen of raad van toezicht. De…

Lees verder

Wet bescherming klokkenluiders in Eerste Kamer aangenomen

1 februari 2023

Meer werkgevers een interne meldprocedure voor (vermoedens van) misstanden moeten hebben. Dat is het gevolg van het besluit door de Eerste Kamer om Wet bescherming klokkenluiders aan te nemen. De Wet vervangt op termijn de huidige Wet Huis voor klokkenluiders.

Lees verder

Nieuwe pensioenwet waarschijnlijk per 1-7-2023 een feit

4 januari 2023

De Eerste Kamer zal naar verwachting op 17 januari met meerderheid instemmen met de nieuwe Wet toekomst pensioen. Minister Schouten van Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen heeft om een meerderheid te bereiken wel wat concessies aan m.n. GroenLinks en de PvdA gedaan.

Lees verder