Werkgever onderzoekt zelf oorzaak arbeidsongeval

Werkgevers moeten meldingsplichtige arbeidsongevallen ook zelf onderzoeken en daarover rapportage opstellen. Het besluit daarover is in een beleidsregel vastgelegd en is op 5 juni 2024 in de Staatscourant gepubliceerd.

Meldingsplicht

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers om ongevallen bij de Arbeidsinspectie te melden als:

  • het slachtoffer opgenomen wordt in het ziekenhuis;
  • er sprake is van blijvend letsel;
  • het slachtoffer overleden is aan de gevolgen van het ongeval.

Als zich in een organisatie een meldingsplichtig arbeidsongeval heeft voorgedaan, dan moet de werkgever onderzoek doen naar wat daarvan de oorzaak is. Dit wordt geregeld in de Beleidsregel werkgeversrapportage onderzoek meldingsplichtige arbeidsongevallen. Na melding van het ongeval bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en een (mogelijk) feitenonderzoek door de Arbeidsinspectie op locatie, moet de werkgever onderzoek doen naar de oorzaken en daarover rapporteren aan de Arbeidsinspectie. Evenzo moet er een verbeterplan worden opgesteld om herhaling van het incident te voorkomen. Het is de bedoeling dat onderzoek naar de oorzaak van het incident verband houdt met de aanpak en uitvoering van de verbeterplannen.

Rapportage aan de OR

Vanuit de betrokkenheid (instemmingsrecht) bij alle regelingen die de ondernemer treft op het gebied van de arbeidsomstandigheden is juiste informatie aan de OR van groot belang. Dat geldt vanaf de verzuimcijfers tot de ongevalsregistratie en dus ook het ongevalsonderzoek. De OR moet dus geïnformeerd worden over het ongeval en het rapport dat de ondernemer daarover moet opstellen.
De ondernemingsraad en PVT krijgen vervolgens een afschrift van de brief die de Arbeidsinspectie stuurt nadat is vastgesteld dat de rapportage van de werkgever aan de gestelde eisen voldoet.

Leren van incident

Werkgevers moeten vaart maken met hun rapportage aan de Arbeidsinspectie, dat moet binnen 15 dagen. Als ze in gebreke blijven en de rapportage en het verbeterplan niet binnen 15 dagen na het verzoek hebben ingediend, krijgen ze nog één kans (binnen 10 dagen) dit alsnog te doen. Wordt ook daar geen gehoor aan gegeven, dan volgt een boeterapport. De werkgever moet óók laten zien welke aanpassingen in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) zijn doorgevoerd om herhaling van dergelijke ongevallen te voorkomen.

Uitzonderingen

Geen enkele bepaling kan zonder uitzonderingen, dat is ook bij het zelfonderzoek het geval. De werkgever mag niet zelf onderzoek uitvoeren als er sprake is van een dodelijk ongeval, er sprake is van zeer ernstig letsel, een ongeval met gevaarlijke stoffen of als het slachtoffer minderjarig is of een familielid is.


  • Zelf de Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij arbeidsomstandigheden en veiligheidsbeleid? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de regelingen op het gebied van de arbeidsomstandigheden? Neem contact op