Gedeelde zorgplicht voor uitlener en inlener

Het doel is om de arbeidsomstandigheden van ingehuurd personeel te verbeteren. Daarom krijgen de inlenende werkgever en de uitlenende werkgever een gedeelde verantwoordelijkheid en zorgplicht. Dit staat in het voorstel voor de ‘Wet invoering meldplicht arbeidsongevallen en vergewisplichten uitleners’.

Arbeidsmigranten onevenredig vaak slachtoffer

Het wetsvoorstel heeft als doel de veiligheid van álle ter beschikking gestelde werknemers te bevorderen, maar in de praktijk blijken arbeidsmigranten (meestal ingehuurd) onevenredig vaak het slachtoffer van een arbeidsongeval. Het wetsvoorstel vloeit voort uit aanbevelingen van het Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten (commissie-Roemer).

Meldplicht Arbowet wordt uitgebreid

Een werkgever is op grond van de Arbowet verantwoordelijk is voor de veiligheid en gezondheid van zowel zijn eigen werknemers, als die van ingeleende werknemers, zoals uitzendkrachten. Dit wetsvoorstel beoogt de arbeidsomstandigheden van uitgeleende werknemers te verbeteren door van deze eenzijdige verantwoordelijkheid en zorgplicht een gedeelde te maken van de uitlenende werkgever én de inlenende werkgever.
De Arbowet wordt door het wetsvoorstel uitgebreid met een aantal plichten. Zo krijgen uitleners de wettelijke plicht om ernstige en dodelijke arbeidsongevallen te melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie. Inleners hebben deze plicht nu al, maar moeten arbeidsongevallen voortaan ook bij de uitlener melden. Hetzelfde arbeidsongeval wordt voortaan twee maal gemeld. Op die manier ontstaat er zicht op de arbeidsongevallen van ingeleend personeel.

Vergewisplicht uitlener

Door het wetsvoorstel krijgt de uitlener een zogenoemde vergewisplicht. Dat houdt in dat hij vóór aanvang van de werkzaamheden moet nagaan of de inlener de werknemer goed heeft voorgelicht over (de risico’s van) de werkzaamheden. Ook moet de uitlener na een arbeidsongeval controleren of er voldoende maatregelen zijn genomen voor een veilige werkomgeving, vóórdat de werknemer weer aan het werk gaat. Eventuele andere werknemers van de uitlener die bij de inlener werkzaam zijn, mogen ook pas weer aan de slag als de uitlener heeft voldaan aan zijn vergewisplicht. De uitlenende werkgever moet in een dossier vastleggen hoe hij heeft voldaan aan zijn vergewisplicht.

Informatie van inlener aan uitlener

De inlener wordt verplicht om aan de uitlener – voor aanvang van de werkzaamheden – de beschrijving uit de risico-inventarisatie en -evaluatie van de risico’s en risicobeperkende maatregelen op de werkvloer én een overzicht van de arbeidsongevallen van de voorgaande vijf jaar verstrekken. De uitlener moet deze informatie weer doorgeven/bespreken aan en met de werknemer. In de praktijk zal het van belang zijn dat die informatie ondanks eventuele (ver)taalproblemen goed begrepen wordt door de ingeleende werknemer.

Niet wachten tot de wet er is

De ondernemingsraad hoeft niet te wachten tot de wet er is, maar kan in overleg met bestuurder, HR, arbocoördinator en preventiemedewerker aandacht vragen voor het inwerken van ingeleende werknemers en de zorg voor hun veiligheid en die van anderen. In veel gevallen kunnen taalproblemen de oorzaak zijn van verkeerd begrepen veiligheidsinstructies, en daardoor voor gevaarzetting zorgen. De aandacht zal vooral moeten uitgaan naar het voorkomen van ongevallen en gevaarlijke situaties.
Het gaat nog om een wetsvoorstel dat voor internetconsultatie is opengesteld. Belangstellenden hebben tot en met 25 mei 2023 de tijd om te reageren. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in werking moet treden.


  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Zelf de Memorie van toelichting op het wetsvoorstel lezen: klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsomstandigheden in de onderneming? Stuur een e-mail