Speerpunten Arbeidsinspectie in 2023

De minister van SZW heeft het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie bekendgemaakt. Minister Van Gennip licht daarin toe welke arbeidsrisico’s de komende jaren prioriteit krijgen. Net als voorgaande jaren gaat er terecht veel aandacht naar de psychische belasting van werk en fysieke overbelasting.

Aanpak PSA en gevaarlijke stoffen

De risico’s die in het Meerjarenplan van 2019-2022 prioriteit kregen, krijgen dat opnieuw ook in het Meerjarenplan 2023-2026 en het jaarplan van de Arbeidsinspectie een plek. De doelen zijn dus weer gericht op de aanpak van psychosociale arbeidsbelasting (PSA): zoals vormen van ongewenst gedrag en het verminderen van de werkdruk. Ook blijven arbeidsuitbuiting van arbeidsmigranten en blootstelling aan gevaarlijke stoffen tot de speerpunten behoren Er zijn hier en daar er wel een paar veranderingen ten opzichte van het vorige meerjarenplan. Zo ligt bij het hoofdrisico arbeidspatronen de nadruk op het sub-risico van de nachtarbeid. Dit omdat nachtarbeid vaker voorkomt en er steeds meer bekend wordt over de schadelijke gevolgen van nachtarbeid voor de gezondheid. Zo is de grotere kans op borstkanker door langdurige nachtarbeid al eerder aangetoond.

Plaats en tijdsonafhankelijk werken

In het meerjarenplan is er veel aandacht naar arbeidsrisico’s in de context van technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Zo is de verwachting dat (techniekgedreven) tijd- en plaatsonafhankelijk werken zal toenemen, zoals het thuiswerken en hybride werken. Deze ontwikkeling heeft blijvende effecten voor de organisatie het werk en kan mogelijk het risico van werkdruk en fysieke overbelasting vergroten. Werknemers krijgen meer te maken met digitalisering van het werk door  kunstmatige intelligentie (AI) en algoritmen in arbeidsprocessen. In bepaalde sectoren zal robotisering meer worden toegepast en ook dat brengt nieuwe risico’s met zich mee voor werknemers.

Aanpak van de keten

In plaats van zich te richten op specifieke risicosectoren zoals dat vroeger gedaan werd, gaat de Arbeidsinspectie nu ook meer ketengericht werken. Dat betekent dat bij het onderzoeken van arbeidsrisico’s wordt gekeken naar die sectoren waar een stapeling van risico’s voorkomt, zoals in de agri-food en de 24-uursbezorging. En als preventie niet is opgevolgd en er gehandhaafd moet worden, dan is het effectiever om ook andere partijen in de keten aan te spreken. De Arbeidsinspectie kijkt dan wat de rol is van de opdrachtgever of van het uitzendbureau bij het aanpakken van de risico’s.

Wat kan de OR doen?

Bekijk het meerjarenplan van de Arbeidsinspectie en selecteer de risico’s die voor de eigen onderneming van toepassing zijn. Wordt daar al genoeg aan preventie gedaan? En hoe is de stand van zaken m.b.t. verzuim en geeft de actuele RI&E wel een goed antwoord op de vragen over zaken als het hybride werken en komt uit het medewerkersonderzoek wel een goed antwoord op de vragen over de psychosociale arbeidsbelasting?
Bespreek de OR-analyse met de preventiemedewerker, arbocoördinator en bestuurder.


  • Het jaarplan 2023 en het Meerjarenplan 2023-2026 van de Arbeidsinspectie downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met arbeidsomstandigheden en aanpak PSA? Stuur een e-mail