Betere m/v-balans in bedrijfstop

Het wetsvoorstel voor een evenwichtigere verdeling tussen vrouwen en mannen in de bedrijfstop is door de Eerste Kamer op 28-9-2021 aangenomen. Na invoering levert de wet extra mogelijkheden op voor de OR om die evenwichtigere verdeling voor elkaar te krijgen.

Streefcijfers en ingroeiquotum

Alle beursgenoteerde bedrijven moeten uitvoering geven aan het ingroeiquotum. Dat betekent dat de Raad van Commissarissen (RvC) voor minimaal één derde uit vrouwen en minimaal voor één derde uit mannen moet bestaan. Het quotum geldt voor de nieuwe benoemingen, dus als de balans niet in orde is omdat er te veel mannen RvC-lid zijn, dan moet voor iedere vertrekkende man een vrouw benoemd worden, totdat aan de quotumvoorwaarden is voldaan.

Grote naamloze en besloten vennootschappen moeten ook aan de slag met de m/v-balans. Ze moeten passende en ambitieuze streefcijfers opstellen voor een betere balans tussen het aantal mannen en vrouwen in de (sub)top van de organisatie. Dat is geen vrijblijvende aangelegenheid. Ze

zijn verplicht om jaarlijks over de voortgang te rapporteren aan de Sociaal-Economische Raad (SER). De wet wordt na vijf jaar geëvalueerd. Acht jaar na de inwerkingtreding komen het ingroeiquotum en de streefcijferregeling te vervallen, er van uitgaande dat er daadwerkelijk een evenwichtige verdeling tussen vrouwen en mannen in bedrijfstop en toezichthouders bestaat.

Wat kan de OR doen?

Bij wet (WOR) heeft de OR een stimulerende taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen, en die taak is ook van toepassing op de toezichthouders (RvC of RvT) en de bedrijfstop. Zo heeft de OR adviesrecht bij de benoeming van de bestuurder en bij de structuurvennootschappen heeft de OR het recht om commissarissen voor te dragen. Vaak wordt daarbij gebruik gemaakt van het Nationaal Register, een database met toezichthouders. De OR kan zich daarbij beroepen op artikel 2:158 en 2:268 van het Burgerlijk Wetboek.
Na invoering van de wet – waarschijnlijk per 1-1-2022 – heeft de OR extra argumenten om de balans in de top of bij de toezichthouder te bevorderen.

Rapportage opvragen

Vraag bij de bestuurder de rapportage op die naar de SER is gestuurd. Op die manier kan de ondernemingsraad toezicht houden op de naleving van de wet. Daarnaast moet de raad bij benoemingen zodanig adviseren dat de balans wordt bevorderd. In de meeste gevallen zal dat kunnen door voor een vrouw te kiezen.
Wilt u de voortgang van wetsvoorstellen bijhouden? Controleer dan regelmatig dit overzicht van voorstellen voor wetten en regelingen op het gebied van personeel en arbeid (account benodigd).


  • Zelf het wetsvoorstel: stel ‘Evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen’ lezen? Klik hier
  • Meer lezen over het Nationaal Register? Klik hier