Voorbereiden op een hete herfst

Het UWV verwacht dat het aantal banen in dit jaar zal dalen. En dat ondanks de regelingen van de overheid om bedrijven en werkgelegenheid gedurende de lock down-periode te behouden. In nogal wat branches wordt een forse krimp verwacht in de werkgelegenheid, maar bedrijven kunnen ook zodanig in de problemen komen dat tot organisatiekrimp besloten wordt. Maar ook fusies, overnames, verkoop van de onderneming, sluiting of faillissement van de onderneming behoren tot de mogelijkheden. De OR doet er verstandig aan om zich nu op een hete herfst voor te bereiden.

Krimp en groei

Vooral de uitzendbranche, reisbureaus, horeca, cultuur, sport & recreatie, sierteelt en luchtvaart kunnen te maken krijgen met zeer forse banenkrimp, maar de OR is zelf ook in staat om te beoordelen hoe de eigen onderneming er financieel en commercieel voorstaat. Tegelijkertijd zijn er sectoren waar het werk toeneemt, zoals bij zorg & welzijn, overheid en de post- en koeriersbranche, bij elkaar goed voor 1,8 miljoen werknemers (23 procent van de werkgelegenheid)

Adviesaanvragen

Voor besluiten om te krimpen, te fuseren, te verkopen of kopen zijn adviesaanvragen nodig. De ondernemingsraad van een bedrijf dat dergelijke besluiten overweegt kan nu al aan de slag met de voorbereiding op zo’n besluit. Voor die voorbereiding is de daadwerkelijke adviesaanvraag nog niet nodig, want de OR kan zelf aan de slag met de eigen antwoorden op:

  • Wat moet er veranderen door het voorgenomen besluit?
  • Wat willen we behouden en mag niet verloren gaan?
  • Onder welke voorwaarden mag er veranderd/ingekrompen/gefuseerd/verkocht of gekocht worden?

Met de criteria die de OR daar zelf voor ontwikkelt kan de bestuurder al op een spoor geholpen worden. In dat geval is het van belang dat de OR de ‘kaarten’ niet voor de borst houdt, maar vroegtijdig aangeeft waaraan het besluit wat de OR betreft moet voldoen.

Faillissement

De rol van de ondernemingsraad bij faillissementen is – jammer genoeg – nog steeds niet goed geregeld. Natuurlijk zijn de gevolgen voor het personeel bij een faillissement groot, ook als er al sprake zou zijn van een doorstart. Doorgaans gaat ook zo’n besluit gepaard met het vervallen van arbeidsplaatsen.
Er is geen sprake van adviesrecht voor de OR als schuldeisers of banken het faillissement aanvragen. In tegenstelling tot België heeft de OR niet het recht om door de rechter te worden gehoord voordat die een uitspraak doet over het faillissement.
Bij een doorstart zal de curator de rol van bestuurder overnemen en met de OR moeten overleggen over de wijze waarop het bedrijf kan worden voortgezet. Een Europese richtlijn maakt duidelijk dat bij een prepack er sprake is van een overgang van onderneming en gaat het personeel met de zelfde arbeidsvoorwaarden mee over naar de verkrijger. Een prepack is een onderhandse afspraak om het bedrijf voort te zetten voordat het faillissement uitgesproken wordt.

Wakker worden, wakker blijven

De ondernemingsraad moet zich grondig laten informeren door de bestuurder over de (financiële) positie van het bedrijf en kan daarbij gebruik maken van zijn recht op informatie (artikel 31 e.v. uit de WOR). Op die manier kan de raad niet verrast worden door ingrijpende besluiten. Natuurlijk is de overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24 van de WOR) een geschikte plek om met bestuurder en toezichthouders overleg te hebben over de behaalde resultaten en de plannen voor de toekomst.  
Daarnaast kan de OR zelf al aan de slag om zich voor te bereiden op een eventuele hete herfst.


  • Als OR aan de slag met adviesaanvragen en organisatiebesluiten? Stuur een mail