Voorstel voor wettelijk rouwverlof

Bij het overlijden van een partner of een kind is er doorgaans een dag of vijf in de cao vastgelegd waarop de werknemer recht heeft om de uitvaart van zijn naaste te regelen. Van rouwverwerking is geen sprake, dus als een werknemer door die rouw nog niet kan werken komt het doorgaans tot een ziekmelding. Er is nu een initiatiefwetsvoorstel gepubliceerd dat voor een wettelijk rouwverlof moet zorgen.

Het wetsvoorstel

In het voorstel voor de ‘Wet invoering rouwverlof’ is vastgelegd dat werknemers straks met behoud van hun loon een aantal dagen rouwverlof kunnen opnemen, gerekend vanaf de dag na de uitvaart van een naaste. De duur van dit wettelijke rouwverlof is minimaal gelijk aan eenmaal de wekelijkse arbeidsduur van de werknemer, maar… de werkgever is vrij om langer verlof toe te kennen als dat de werknemer kan helpen. Het rouwverlof is op te nemen in de 12 maanden na de uitvaart en alleen bruikbaar bij het overlijden van:

  • een partner, als de werknemer zorg draagt voor één of meer minderjarige kinderen;
  • een minderjarig kind.

Volgens de opstellers van het wetsvoorstel zijn werknemers extra kwetsbaar in deze situaties en er is een groot risico op (langdurig) ziekteverzuim. Werknemers zijn door rouw gemiddeld 219 dagen uit het arbeidsproces (cijfers 2023 ArboNed en HumanCapitalCare). Het wetsvoorstel komt bij lange na niet in de buurt van deze 219 dagen, want is maximaal 5 dagen boven op de dagen die voorafgaand aan de uitvaart zijn opgenomen.

Rouwverlof als onderdeel van de WAZO

Het rouwverlof komt in een apart hoofdstuk dat wordt toegevoegd aan de Wet arbeid en zorg (WAZO), de wet waarin ook andere verlofvormen zijn geregeld, zoals het ouderschapsverlof, zwangerschapsverlof en het calamiteiten- en ander kort verzuimverlof. Dit laatste verlof is bruikbaar voor de periode vanaf het overlijden tot aan de uitvaart, maar vaak is dat verlof ook al in de cao geregeld. Het rouwverlof is voor de periode na de uitvaart. Momenteel kiezen werknemers in diepe rouw kunnen nu niet veel anders dan zich als arbeidsongeschikt te melden bij de werkgever. Sommige werkgevers geven hun rouwende medewerkers bijzonder verlof, waarin ze gewoon worden doorbetaald, maar er geen verplichtingen in het kader van de Wet Poortwachter zijn.
De wettelijke bepalingen in het wetsvoorstel over rouwverlof sluiten grotendeels aan bij de regels van de andere WAZO-verlofvormen. Zo kan de werknemer resterend rouwverlof meenemen naar een nieuwe werkgever en kan de werkgever op basis van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang de verlofopname weigeren of zelfs beëindigen. Het wetsvoorstel is een initiatief van de partijen SGP, CDA en ChristenUnie. Of het voorstel kans van slagen heeft in de Tweede en Eerste Kamer is nog niet duidelijk.

Rouwprotocol

Het is een goed idee voor bedrijven om een rouwprotocol op te stellen. Daarin kunnen zaken worden opgenomen waaraan moet worden gedacht wanneer een medewerker een naaste verliest. Een protocol moet vooral handvatten bieden, met aandachtspunten en richtlijnen. Zo worden bepaalde zaken niet over het hoofd gezien. Het is ook een teken dat een organisatie rouw op het werk serieus neemt. Denk in het protocol ook aan de rouw die collega’s kan treffen als een collega komt te overlijden. De ondernemingsraad kan het initiatief nemen om zo’n protocol voor de onderneming af te spreken.
De internetconsultatie staat nog open tot 13-06-2024.


  • Voorstel Wet invoering rouwverlof lezen? Klik hier
  • Zelf de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Zelf het rapport over Rouw en Werk downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een rouwprotocol? Neem contact op