Groepsgewijs inlenen van arbeidskrachten

De ondernemingsraad van AH e-Commerce heeft nog een derde geschil met de bestuurder uit te vechten. Dit keer bij de Ondernemingskamer in Amsterdam omdat een adviesaanvraag en het daaruit volgende besluit over het inlenen van arbeidskrachten wordt aangevochten.

Wat eraan vooraf ging

Al eerder heeft de Hoge Raad een uitspraak gedaan over het adviesrecht voor het inlenen van tijdelijke arbeidskrachten. De strekking ervan is dat elke groepsgewijze inhuur adviesplichtig is, ook al is het de gewoonte bij e-Commerce elke twee jaar opnieuw de inhuur aan te besteden. Zo komt het dat aan de OR van AH e-Commerce advies wordt gevraagd over de inhuur van de uitzendkrachten. In het bedrijf worden de onlineboodschappen verzameld en geleverd. Er werken zo’n 7500 medewerkers, waarvan zo’n 90 procent uitzendkracht is.  De online bestelde boodschappen worden vanuit verschillende home shop centers (HSC’s) geleverd. In de HSC’s vallen de werkzaamheden uiteen in twee onderdelen: Fulfilment en Delivery. AH e-Commerce heeft twee voorgenomen besluiten aan de ondernemingsraad van e-Commerce voor advies voorgelegd over met uitzendorganisaties te sluiten overeenkomsten voor het groepsgewijs inlenen van uitzendkrachten. Het eerste voorgenomen besluit (het Fulfilment-besluit) beoogt de samenwerking met uitzendbureaus voor alle HSC’s (behalve Zwolle) en het tweede voorgenomen besluit beoogt het inzetten van uitzendkrachten op het nieuwe HSC in Zwolle. In beide adviesaanvragen geeft AH e-Commerce aan de ambitie te hebben het percentage eigen medewerkers binnen e-commerce operations te verhogen van zo’n 10 procent naar 25%. De OR heeft vervolgens in het OR-advies op beide adviesaanvragen voorwaarden opgenomen. AH e-Commerce heeft in haar definitieve besluit alle voorwaarden van de OR overgenomen, behalve de voorwaarde hoe de doelstelling van de 25% vaste medewerkers bereikt moet worden. In het vervolgoverleg hierover is er geen oplossing bereikt, waarna de OR beroep heeft aangetekend tegen beide besluiten bij de Ondernemingskamer (OK). Heeft AH e- Commerce in redelijkheid tot het Fulfilment-besluit en het HSC Zwolle-besluit kunnen komen?

Oordeel Ondernemingskamer

AH e-Commerce maakt duidelijk dat er gestreefd wordt naar een percentage van 25 procent aan vaste medewerkers voor het geheel van e-Commerce (en niet voor elke afzonderlijke HSC), maar – beargumenteerd – de adviezen van de OR op dit punt niet kan overnemen. De ondernemer neemt al de nodige initiatieven om tot meer vaste medewerkers te komen, maar dat het aanbieden van vaste dienstverbanden met een vaste omvang – rekening houdend met de grote fluctuaties in vraag – is bedrijfseconomisch niet verantwoord en daarom is het aanbieden van volledige diensten aan de medewerkers van Fulfilment niet altijd mogelijk. Ook maakt – naar het oordeel van de OK – de ondernemer voldoende inzichtelijk hoe het percentage vaste medewerkers binnen de gehele organisatie te vergroten en waarom dat bij Fulfilment op problemen stuit. De OK vindt het besluit daarmee niet onredelijk en wordt de OR in het ongelijk gesteld.

Commentaar

De OR van AH e-Commerce is druk geweest met procederen bij kantonrecht en Ondernemingskamer. De procedure bij de Hoge Raad is er een van de lange adem geweest. Op grond van de uitspraak van de Hoge Raad is vervolgens advies gevraagd voor het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten. De OK heeft vooral gekeken naar de gevolgde procedure en heeft vervolgens getoetst of het besluit in redelijkheid genomen is. Bij die ‘redelijkheid’ wordt bijvoorbeeld beoordeeld of de OR voldoende tijd heeft gekregen om tot een advies te komen, of de informatie tijdig, toegankelijk en volledig is geweest, en of het advies van de OR is meegewogen in het definitieve besluit.
In dit geval heeft de bestuurder in zijn definitieve besluit een beargumenteerd antwoord gegeven op het OR-advies én heeft duidelijk gemaakt waarom het advies niet is overgenomen. De OR wordt dan ook in het ongelijk gesteld.


  • De uitspraak van de kantonrechter is nog niet gepubliceerd
  • Als OR ondersteuning nodig bij een adviesprocedure? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met een adviesprocedure? Neem contact op