Een gezonde lunch van de werkgever moet worden belast

Onlangs deed de Hoge Raad een uitspraak in een geschil over de gerichte vrijstelling voor het gratis verstrekken van een gezonde lunch door de werkgever. De uitspraak had betrekking op de belastingjaren 2017 en 2018. In 2022 is de wetgeving op dat gebied gewijzigd. De uitspraak heeft geen betekenis voor de huidige afspraken.

Gezonde lunch als onderdeel van het arbobeleid

De werkgever verstrekte in 2017 en 2018 vanuit zijn bedrijfsrestaurant gratis gezonde lunchmaaltijden aan zijn werknemers. De lunches waren samengesteld door een diëtiste en voldeden aan de Richtlijn gezonde voeding van de Gezondheidsraad en de ‘schijf van vijf’ van het Voedingscentrum. Volgens de werkgever was het aanbod onderdeel van zijn arbobeleid en er zou dan ook geen loonheffing voor hoeven plaats te vinden. De belastinginspecteur dacht daar anders over. Uiteindelijk doet de Hoge Raad (HR) daar een uitspraak over.

Oordeel Hoge Raad

De eis dat de arbovoorziening direct moet samenhangen met verplichtingen op grond van de Arbowet gold tot 1 januari 2011. Die eis is vervolgens niet overgenomen in de daarna ingevoerde wet- en regelgeving. Volgens de HR heeft een werkgever een eigen beleidsruimte, waardoor tot het arbobeleid óók maatregelen kunnen behoren waartoe een werkgever niet verplicht is op grond van de Arbowet. Die wet bepaalt dat een werkgever moet zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers met betrekking tot alle met de arbeid verbonden aspecten en dat die werkgever daartoe een beleid moet voeren dat is gericht op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden. Deze bepaling moet volgens de Hoge Raad in zo ruim worden uitgelegd dat ook beleid ter voorkoming van ziekteverzuim daartoe kan worden gerekend. Oók als dat beleid meer in algemene zin het welzijn en de gezondheid van werknemers bevordert en niet direct gericht is op met het werk verbonden aspecten van hun gezondheid.
De werkgever krijgt op één euro na – over 2017 en 2918 € 63.000 terug van de Belastingdienst.

Wetgeving veranderd

Sinds 1-1-2022 is de wet op dit gebied veranderd en zijn er geen mogelijkheid meer om onbelast maaltijden te verstrekken. De te treffen arbovoorziening moet nu direct samenhangen met de verplichtingen van de werkgever op grond van de Arbowet. Volgens de toelichting destijds bij die wijziging is met de gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen niet bedoeld om ook voorzieningen vrij te stellen die niet verband houden met de verplichtingen van de werkgever. Gezonde maaltijden zijn dan ook in de toelichting expliciet genoemd als niet-vrijgesteld.

Arbobeleid

Elke ondernemingsraad en PVT heeft uitgebreide bevoegdheden op het gebied van de arbeidsomstandigheden. Zowel veiligheid, gezondheid als welzijn horen daarin te worden betrokken. Natuurlijk is het een aanrader om gezonde lunches in de kantine aan te bieden; de OR kan dat zeker op de overlegagenda zetten. Een krachtig argument dat het verstrekken van gezonde lunches is vrijgesteld zit er al sinds 1-1-2022 niet meer in, maar dat hoeft niet te betekenen dat die gezonde lunches niet meer nodig zijn.


  • Zelf de uitspraak van de Hoge Raad lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het arbobeleid? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met het arbobeleid in de onderneming? Neem contact op