Aanpassingen in de medezeggenschap

De ondernemingsraad van AH e-Commerce heeft onlangs nog bij de Hoge Raad gelijk gekregen voor het adviesrecht op het groepsgewijze inlenen van arbeidskrachten. Nu komt de kantonrechter eraan te pas, omdat de ondernemer de medezeggenschap anders wil inrichten.

Wat eraan vooraf ging

Bij AH e-Commerce worden de online-boodschappen verzameld en bezorgd. Het is een onderdeel van Albert Heijn en heeft een eigen ondernemingsraad. In Nederland zijn binnen het concern Ahold Delhaize acht ondernemingsraden actief, waaronder die van OR e-Commerce. Daarnaast is er een centrale ondernemingsraad ingesteld. De ondernemer kondigt in de brief van 7 november 2023aan de OR van AH e-Commerce aan dat de medezeggenschapsstructuur wordt gewijzigd. Daardoor wordt per 1 mei 2024 een gemeenschappelijke ondernemingsraad (hierna: GemOR) wordt ingesteld, en dat als gevolg daarvan de OR e- Commerce opgaat in de OR Albert Heijn. De OR van E-Commerce is het daar niet mee eens en wil dat deze OR blijft bestaan. Als in verder overleg niet tot overeenstemming wordt gekomen wordt de kantonrechter gevraagd of er door het voorgenomen besluit van de bestuurder om de OR AH e-Commerce op te heffen sprake is een goede toepassing van de WOR, en als gevolg daarvan de OR moet blijven en de bestaande medezeggenschapsstructuur gehandhaafd moet worden.

Oordeel kantonrechter

De centrale vraag voor de kantonrechter is de mate waarin de ondernemer in redelijkheid tot zijn besluit is gekomen. Op basis van de rechtspraak en wetsgeschiedenis moet die vraag worden beantwoord aan de hand van de omstandigheden van het geval. In dit geval is zowel de feitelijke als de juridische zeggenschap over AH e-Commerce en de winkelorganisatie is in dezelfde handen van Albert Heijn B.V. Dit levert een reden op dat instelling van een GemOR gerechtvaardigd is. De kantonrechter stelt ook vast dat de ondernemingen waarvoor de GemOR is ingesteld een gemeenschappelijk financieel, strategisch en sociaal beleid hebben. De kantonrechter vindt het daarom dat het bevorderlijk is voor een goede communicatie dat het management van de winkelorganisatie en AH e-Commerce met één GemOR overlegt over dezelfde of verwante onderwerpen in die organisaties. Voor E-Commerce kan een onderdeelcommissie worden ingesteld die de specifieke onderwerpen die voor E-Commerce gelden met de leidinggevende van het onderdeel kan bespreken.
Doordat tijdig melding is gemaakt van het voorgenomen besluit (bijna een half jaar voorafgaan aan de invoeringsdatum) is er sprake van een in redelijkheid genomen besluit. Het verzoek van de OR e-Commerce wordt dan ook afgewezen.

Commentaar

De kantonrechter doet alle moeite om niet op de stoel van de bestuurder te gaan zitten, maar wil uitsluitend beoordelen of het besluit op een goede manier tot stand gekomen is. Het besluit is tijdig aangekondigd, er zijn logische argumenten gebruikt om de wijziging in de medezeggenschapsstructuur door te voeren en er blijven mogelijkheden om in de onderdeelcommissie voor e-Commerce invloed uit te oefenen op die besluiten die uitsluitend voor dit onderdeel van de onderneming van toepassing zijn.


  • Zelf de uitspraak van de kantonrechter lezen? Klik hier
  • Als OR ondersteuning nodig bij het toepassen van de WOR of het reorganiseren van de medezeggenschap? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met het vormgeven aan medezeggenschap? Neem contact op