Voor 1,5 miljard aan opleidingsbudget onbenut

Er blijft jaarlijks voor 1,5 miljard euro aan opleidingsbudget onbenut. Van de bedragen die door de werkgever daarvoor beschikbaar worden gesteld wordt maar voor 55 procent door werknemers benut.

Budgetten

Werkgever stellen jaarlijks een bedrag tussen de € 500 en € 1000 per werknemer beschikbaar. Al het geld dat niet besteed wordt blijft in kas bij de werkgever. Bij elkaar opgeteld is dat zo’n 1,5 miljard euro aan niet besteed opleidingsgeld. Belangrijk vinden de werkgevers en vakorganisaties het wel, want in 80 procent van de cao’s er arbeidsvoorwaardenregelingen zijn daar afspraken over gemaakt. Bijvoorbeeld over de opleidingsbudgetten (vaak 2 procent van de loonsom) voor het voor het werk verplichte opleidingen, maar ook voor de inzet van loopbaancoaches, ontwikkeladviezen, stages en van werk-naar-werktrajecten.

Doe wat aan de knelpunten

Er is vaak wel geld voor het opleiden van personeel, maar er zijn andere knelpunten die het opleiden van personeel niet bevorderen:

  • De werkdruk is te hoog, en daarom te weinig tijd voor scholing’.
  • Werknemers weten niet goed in welke richting te zich willen ontwikkelen. Hulp daarbij van leidinggevende, opleidingscoördinator of HR is daarbij gewenst.
  • Problemen met de motivatie spelen soms ook een rol. Ze zijn de opleiding niet als nodig voor hun werk (‘het gaat toch goed zo’), of ze hebben negatieve ervaringen met eerdere opleidingen (niveau, praktische toepasbaarheid), of de leeftijd speelt een rol (’het zal mijn tijd wel duren’). Oudere werknemers kiezen vaak voor informeel leren. Ze vragen liever aan een collega om wat te leren dan dat er ervoor op cursus gaan. Werkgevers aarzelen soms ook met het blijven opleiden van ouder personeel ‘haal je dat er nog wel weer uit?’.

Duurzame inzetbaarheid

Personeel blijf duurzaam inzetbaar als fit, vitaal en competent zijn. Opleiden tot aan de laatste dag is dan ook van groot belang voor het inzetbaar houden van werknemers. Een persoonlijk ontwikkelbudget (POB) kan behulpzaam zijn bij het maken van opleidingskeuzes. Mogelijk moeten medewerkers geholpen worden bij het opstellen van het plan en het daadwerkelijk volgen van de opleiding. De bovengenoemde professionals kunnen daarbij ondersteunend zijn.

Rol OR

De ondernemingsraad heeft de taak om erop toe te zien dat de gemaakte regels en afspraken van het personeelsbeleid worden uitgevoerd. Bovendien heeft de OR instemmingsrecht op de opleidingsplannen en wat de werkgever op dit terrein aan de werknemers te bieden heeft. Het gaat dan bijvoorbeeld om het eerlijk verdelen van de beperkte financiële middelen (kan iedereen een beroep doen op de regeling?). Agendeer de scholing van personeel voor de overlegagenda em. inventariseer wat er aan scholingsgeld onbenut blijft. Doe voorstellen voor de besteding van de reserves, zodat medewerkers alsnog opgeleid kunnen worden.


  • Meer lezen over het AWVN-onderzoek? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het verbeteren van het opleidingsbeleid van de onderneming? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de aanpak van het opleidingsbeleid van de onderneming? Neem contact op