SER Dataverkenner bewijst scheve man-vrouw verhouding

De Sociaal-Economische Raad (SER) publiceerde in januari de ‘SER Scorecard 2024’. Het laat de man-vrouwverhouding zien in de top van de bedrijven. Het aantal vrouwen daarin neemt toe, maar blijft nog achter bij de streefcijfers.

Uitgebreid onderzoek

Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van de rapportages en gegevens van ruim 2.000 bedrijven. De uitkomsten staan in de Monitor Genderbalans in het Bedrijfsleven 2024. Het percentage vrouwen in raden van commissarissen is in 10 jaar flink gestegen (van 9,8% naar 26,2%). De voortgang van het percentage vrouwen in het bestuur stijgt ook (van 7,4% naar 14,7%), maar blijft achter bij de landelijke streefcijfers.

Wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’

Het ingroeiquotum is sinds 1-1-2022 verplicht voor de beursgenoteerde bedrijven en voor de 5000 grote vennootschappen zijn de streefcijfers verplicht. Ze moeten daarover jaarlijks aan de SER rapporteren. Op grond van de wet moet de samenstelling van bestuur én toezicht evenwichtiger worden. Bedrijven moeten, als dat nog niet het geval is, daarvoor een plan maken. De wet kent een evaluatiemoment na 5 jaar (2027) en zal na 8 jaar ophouden te bestaan, omdat – als het goed is – de genders in bestuur en toezicht dan overal in balans zijn.

Dataverkenner genderbalans

De SER Dataverkenner is een digitale tool waarmee genderbalans in het Nederlandse bedrijfsleven zichtbaar wordt. Per bedrijf, bedrijfsgrootte en bedrijfstak zijn gegevens over genderdiversiteit in hun (sub)top te vinden.

Taak voor de OR

Elke ondernemingsraad heeft – bij wet – de taak om de gelijke behandeling voor mannen en vrouwen te bevorderen. En dat geldt óók voor de top en het toezicht van en op de onderneming. Houd daar rekening mee, bijvoorbeeld bij de voordracht van een medezeggenschapscommissaris of in de werving en selectie van een nieuwe bestuurder.


  • Zelf de SER Scorecard 2024 lezen? Klik hier
  • Zelf de SER Dataverkenner gebruiken? Klik hier
  • Meer lezen over de wet ‘Ingroeiquotum en streefcijfers’? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het verbeteren van de man-vrouwverhouding of bij genderbeleid? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de aanpak van de man-vrouwverhouding of bij genderbeleid? Neem contact op