Wie betaald de functiegerichte scholing?

In arbeidsovereenkomsten wordt doorgaans een studiekostenbeding opgenomen. Dat beding komt aan de orde als een werknemer op kosten van de ondernemer een studie volgt en eerder uit de onderneming vertrekt dan is afgesproken. In die gevallen moet de werknemer (een deel van) de studiekosten terugbetalen. Maar is dat ook het geval als het een scholing betreft die nodig is voor de functie?

Wat eraan vooraf ging

Een werkneemster krijgt een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd als leerling-helpende zorg en welzijn en volgt een BBL-traject (Beroeps Begeleidende Leerweg). Ze neemt zelf na 15 maanden ontslag. Aan haar arbeidsovereenkomst is ook de werk-praktijkovereenkomst met het ROC gekoppeld. Bij vroegtijdige beëindiging op initiatief van de werkneemster (binnen een jaar na het behalen van het diploma of het afsluiten of (tussentijds) beëindigen van de opleiding) moet de werkneemster 80% van de kosten van de opleiding aan de organisatie terugbetalen. De werkneemster wil dat het studiekostenbeding teniet wordt gedaan.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter is duidelijk in zijn uitspraak. De werkneemster volgde een functiegerichte scholing en op grond van de cao VVT (artikel 5.2) wordt verplicht gestelde scholing door de werkgever volledig vergoed in tijd en geld. De werkneemster heeft dan ook recht op het ingehouden studiegeld, verhoogd met 25 procent.

Commentaar

De werkgever kan met werknemers een studiekostenbeding afspreken. Doorgaans is een studiekostenregeling de basis voor deze afspraken. Zo’n regeling behoeft bij instellen, wijzigen of intrekken de instemming van de ondernemingsraad (WOR, artikel 27, 1e lid, onderdeel f). Het is mogelijk een terugbetalingsregeling bij eerder vertrek uit de onderneming in deze regeling af te spreken, maar het is niet toegestaan om functiegerichte scholing terug te laten betalen. De werkgever is verplicht om zijn personeel bevoegd en bekwaam voor de functie te maken en te houden. Sinds augustus 2022 is het niet toegestaan om de scholingskosten voor de wettelijk verplichte scholing in een studiekostenbeding op te nemen.


  • Zelf de uitspraak lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij ontslag of vertrek uit de onderneming of studiekostenregeling? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de studiekostenregeling? Neem contact op