Vernieuwde richtlijn voor verstoorde werk-privébalans

Er is een vernieuwde versie van de Preventieve Richtlijn Werk-privébalans gepubliceerd. De richtlijn helpt arboprofessionals tijdig te signaleren welke werknemers risico lopen op gezondheidsklachten en verzuim door een verstoorde balans tussen werk en privé. De richtlijn is bedoeld voor professionals, maar voor OR en PVT een leerzaam document vanwege de aanbevelingen voor de werkgever die erin worden gedaan.

Van werk naar privé

De richtlijn mikt op de werkgevers en hun personeelsbeleid. De werksetting biedt immers de beïnvloedingsmogelijkheden voor de werkgever om meer balans in werk en privé te organiseren. Daarom wordt er niet gefocust op de privé-situatie van werknemers, maar op de werkgeverskant.

Update van richtlijn uit 2013

De vernieuwde Multidisciplinaire Preventieve Richtlijn Werk-privébalans is een update van de Nederlandse richtlijn Werk-privébalans uit 2013. In de afgelopen 11 jaar is er veel veranderd op werknemersgebied. Zo is het thuis- en hybridewerken zo’n beetje de nieuwe standaard geworden. Dat is nog geen garantie voor een evenwichtige werk/privébalans, omdat werk en privé in elkaar overlopen en de scheidslijn daartussen vervaagd. Onbalans in werk en privé uit zich in klachten als oververmoeidheid, verminderde concentratie en overspannenheid.

Update RI&E en thuiswerken

De vernieuwde richtlijn geeft nieuwe informatie over de risico-inventarisatie en -evalauatie (RI&E) en het PAGO en PMO. Voor de ondernemingsraad is het onderdeel ‘preventie’ van belang, omdat daarin wordt aangegeven wat de werkgever kan doen om onbalans in werk en privé te voorkomen. Ook is er een onderdeel thuiswerken toegevoegd aan de richtlijn.

Leidinggevende heeft cruciale rol

Leidinggevenden hebben een cruciale rol bij het begeleiden van werknemers die onbalans in werk en privé ervaren. Het is dan ook wenselijk dat ze voor die sleutelrol worden opgeleid, en dat ze leren om die onbalans tijdig waar te nemen. Het voorkomen van (langdurige) uitval is het doel. Indien mogelijk kan er vaker thuis worden gewerkt als dat voor een positieve bijdrage van de balans zorgt. De richtlijn bevat voorbeelden van thuiswerkmaatregelen die de leidinggevende met zijn werknemer kan bespreken.

Wat kan de OR doen?

Er liggen genoeg mogelijkheden om de werkgever op het spoor van de werk/privébalans te zetten. Bijvoorbeeld door in het medewerkers(tevredenheids)onderzoek (MO) te vragen naar de kwaliteit van deze balans. Door af te spreken dat leidinggevenden worden geschoold om werknemers bij het herstel van de balans te ondersteunen en hoe ze onbalans kunnen voorkomen en kunnen waarnemen. Het gaat vooral om wat de werkgever in zijn rol kan doen om de werknemer te ondersteunen. Begrip voor de privé-situatie van werknemers is daarbij van groot belang. Denk aan situaties als rouw, schulden, echtscheiding, verslaving, mantelzorg e.d.


  • Zelf de herziene Multidisciplinaire preventieve richtlijn werk-privébalans downloaden? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het personeels- en arbobeleid? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met het arbobeleid en de werk/privébalans? Neem contact op