SER: meer investeringen in opleidingen nodig

Er moet door het nieuwe kabinet structureel en voorspelbaar geïnvesteerd worden in de professionele ontwikkeling van de beroepsbevolking. De Sociaal-Economische Raad (SER) ziet dat als noodzakelijk om een welvarend land te blijven.

Investeringen moet structureel

Het draait volgens de SER om een leven lang ontwikkelen (LLO). Daarvoor is een heldere structuur nodig en het beleid moet consequent, consistent en voorspelbaar zijn. De investeringen daarvoor zijn geen kostenpost, maar noodzakelijk voor een wendbare beroepsbevolking en economie. Er moet meer  samenwerking tussen onderwijs, bedrijfsleven en overheden komen. Werkgevers en werknemers kunnen dan optimaal blijven bijdragen aan de ontwikkeling op de werkvloer.

Overheid moet een actievere rol nemen

De rijksoverheid heeft de afgelopen jaren onvoldoende ondernomen om LLO structureel in de samenleving te verankeren. De financiering is vaak tijdelijk en de regelingen kennen ook nog eens hoge administratieve lasten. Het is voor individuen en bedrijven niet duidelijk waar zij advies kunnen krijgen over mogelijkheden om LLO in te zetten.

Volgens de SER heeft de overheid een rol bij de volgende 6 onderdelen van leven lang ontwikkelen:

  1. Erkend onderwijs voor leven lang ontwikkelen: deze taak moet in het publiek onderwijs wettelijk worden erkend. Het rijk moet de regelgeving en bekostiging hierop laten aansluiten.
  2. Leerrechten voor iedereen: elke Nederlander krijgt een zogenaamd ‘leerrecht’ voor erkend onderwijs en voor gerichte modules om in te zetten voor bij-, om- en opscholing.
  3. Beter loopbaanadvies en begeleiding: de overheid moet zorgen voor toegankelijke en onafhankelijke ondersteuning en loopbaanadvies. Sociale partners, gemeenten, UWV en onderwijsinstellingen werken daar vervolgens in samen. Op die manier weten werkenden, werkzoekenden en ondernemers altijd waar ze terecht kunnen.
  4. Meer focus op vaardigheden: kennis en vaardigheden van werkenden en werkzoekenden moeten beter zichtbaar worden gemaakt, voor een verbeterde afstemming op functies en loopbaanmogelijkheden. In de sterk veranderende arbeidsmarkt wordt dit overzicht van de human resources steeds belangrijker.
  5. De basis op orde: zonder goede basis is het moeilijk om verdere ontwikkeling op gang te krijgen. Er moeten voldoende middelen zijn voor de basisvaardigheden taal, rekenen en digitale en sociale skills.
  6. Gezamenlijke visie: de SER vraagt de regering om samen tot een gedurfde visie en krachtig beleid te komen.

  • Zelf het SER-advies ‘Leven lang ontwikkelen’ download? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij het opleidingsbeleid in de onderneming? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met het opleidingsbeleid in de onderneming? Neem contact op