Vier op de tien werkenden ervaren schendingen integriteit

Bijna veertig procent van de Nederlandse beroepsbevolking kreeg in het afgelopen jaar te maken met schendingen de integriteit. En als daar sprake van is, dan wordt daarvan in de helft van de gevallen géén melding gemaakt. Het onderzoek van KPMG naar het integriteitsklimaat is dan ook een goede aanleiding om dit onderdeel van het organisatiebeleid op de overlegagenda te zetten.


Een breed scala aan ongewenst gedrag.

De schendingen van de integriteit gaat over het onzorgvuldig omgaan met geheime of persoonlijke informatie, schenden van privacy, pesterijen, een vijandige werksfeer of het elkaar lastigvallen. En als dat gedrag door vier van de tien werknemers wordt gezien, dan is het zorgwekkend dat maar in 49 procent van de gevallen daarvan melding wordt gemaakt.

Weinig aandacht en waardering voor integriteit

Werknemers moeten erop kunnen vertrouwen dat hun melding (via vertrouwenspersoon naar klachtencommissie) goed wordt opgepakt in de organisatie. Werknemers zijn daar is lang niet altijd van overtuigd. Maar een krappe meerderheid van de ondervraagden (52%) denkt dat het melden van incidenten daadwerkelijk bijdraagt aan een veiliger werkomgeving. Ze hebben juist de indruk dat de werkgever weinig aandacht voor en zicht heeft op wat er op het gebied van (het schenden van) de integriteit op de werkvloer gebeurt. Ze ervaren ook weinig waardering voor integer gedrag.

Factoren om integer gedrag te bevorderen

Hoogleraar integriteit en ook partner bij KPMG Muel Kaptein ontwikkelde een model om de kans op integer gedrag in organisaties te inventariseren. Hij kwam tot acht factoren die daarop van invloed zijn:

  • preventie (helder beleid, voorbeeldgedrag, betrokkenheid en uitvoerbaarheid);
  • detectie (bespreekbaarheid en transparantie);
  • respons (aanspreekbaarheid en handhaving).

Hoe meer van deze soft skills aanwezig zijn in de organisatie, hoe groter de kans op integer gedrag en hoe kleiner de kans op schendingen van integriteit.

OR: niet afwachten

Het is natuurlijk erg lastig om precies in kaart te brengen of in de eigen organisatie sprake is van integriteitsschendingen, speciaal als in de helft van de gevallen daarvan geen melding wordt gemaakt. Maar wat wel kan is het beoordelen of de soft skills voor het bevorderen van integer gedrag in voldoende mate aanwezig zijn. Zet het op de overlegagenda; ook de werkgever heeft belang bij breed gedragen integer gedrag in de onderneming. Aandachtspunt is ook de meldroute via vertrouwenspersoon en klachtencommissie. Spreek af dat die route bekend is bij iedere werknemer en zorg ervoor dat de route werkt. In veel organisatie is er op papier een klachtencommissie, maar is niet bekend wie er in deze commissie zitten en hoe die te werk gaat bij een melding. Spreek dan ook af dat de commissieleden worden geschoold om hun werk goed te kunnen doen.


  • Meer lezen over het onderzoek door KPMG naar integriteitsklimaat? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nog bij schendingen van de integriteit? Stuur een e-mail
  • Als OR aan de slag met het verbeteren van het integriteitsklimaat? Stuur een e-mail