Vanaf 2024 verplichte CSRD-duurzaamheidsrapportage

Vanaf 1 januari 2024 zijn zowel grote als beursgenoteerde middelgrote bedrijven verplicht om te rapporteren over de impact van hun onderneming op mens én milieu. Veel bedrijven zijn nog onbekend met deze verplichting, en veel ondernemingsraden óók. Wat betekent deze verplichting en hoe gaat dat rapporteren in zijn werk?

Wat is CSRD

De Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verplicht de genoemde bedrijven om te rapporteren over een drietal onderdelen: milieu, sociale omstandigheden en bestuur. Milieu omvat zaken als het energieverbruik en de CO2-uitstoot van het bedrijf. Diversiteit en loonkloof vallen onder sociale omstandigheden, en onder bestuur valt onder meer hoe het bedrijf wordt aangestuurd en hoe de interactie met aandeelhouders is verlopen. De CSRD is onderdeel van de Europese ‘Green Deal’, waarmee de EU-landen zich hebben verbonden om uiterlijk in 2050 klimaatneutraal te zijn.

Accountants krijgen de taak om de duurzaamheidsrapportage – net als de jaarrekening en het bestuursverslag – te beoordelen.

Niet allemaal tegelijk rapporteren

De CSRD-rapportageverplichtingen worden gefaseerd ingevoerd. Beursgenoteerde bedrijven en grote verzekeraars met meer dan 500 werknemers aan als eerste de beurt. Zij moeten in 2025 rapporteren over 2024. Daarna volgen in 2026 (met rapportage over 2025) de grote bedrijven die aan twee van de volgende drie criteria voldoen:

  • Meer dan 250 medewerkers
  • Meer dan 40 miljoen euro omzet per jaar
  • Meer dan 20 miljoen euro op de balans

Nieuwe richtlijn is nog onbekend

Volgens onderzoek is de richtlijn nog bij twee derde van de Nederlandse bedrijven onbekend. Weliswaar worden als eerste de grote bedrijven met de verplichte rapportage geconfronteerd, maar ook de kleinere ondernemingen krijgen met de richtlijn te maken, bijvoorbeeld omdat ze leverancier zijn aan bedrijven met een rapportageverplichting en daarom ook gegevens moeten aanleveren.

Inhoud van de rapportage

De rapportage gaat over veel meer dan alleen duurzaamheid en bevat voor de OR belangrijke informatie. De rapportageverplichting is nieuw en nog volop in ontwikkeling:

Sociaal

Naast de milieuaspecten moet er ook over de sociale factoren gerapporteerd worden. Denk aan de naleving van sociale aspecten, zoals gelijke kansen voor iedereen en gelijke arbeidsvoorwaarden, maar ook over gendergelijkheid, gelijke beloning voor gelijkwaardig werk, het dichten van de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Daarnaast moet worden gerapporteerd over bijvoorbeeld inclusie van personen met een handicap en over de genomen toegankelijkheidsmaatregelen.

Doelstellingen

De rapportage gaat op de eerste plaats over de manier waarop aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de onderneming wordt gewerkt. Voor de OR is dat belangrijke informatie over de nog te nemen maatregelen die om een inhoudelijke bijdrage van de ondernemingsraad vragen. De raad kan zelf een oordeel geven over de doelstellingen. Zijn ze ambitieus genoeg en… wordt in het huidige tempo die doelstelling gehaald? Stof voor op de overlegagenda!

Milieu

Het milieu en (voortgang in) de energietransitie vormen belangrijke onderdelen van de rapportage. De OR heeft vanuit artikel 28 van de WOR om maatregelen voor de zorg van de onderneming voor het milieu te bevorderen. En als er belangrijke maatregelen genomen worden, dan is het adviesrecht (artikel 25, onderdeel l) aan de orde. Het legitimeert de OR om zich nadrukkelijk met milieubeleid en duurzaamheid te bemoeien.

Op de overlegagenda

Zet de rapportageverplichting op de overlegagenda, zodat gezamenlijk gesproken kan worden of deze verplichting voor dit jaar of volgend jaar voor de onderneming van toepassing is. Bespreek ook hoe de informatie ten behoeve van de rapportageverplichting wordt verzameld (wie, hoe, waarover en hoe worden de gegevens bewaard?).


  • Meer informatie over de CSRD lezen? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij duurzaamheid en gelijke behandeling? Stuur een e-mail
  • Als OR aan de slag met duurzaamheidsrapportage? Stuur een e-mail