Nieuwe Wet banenafspraak in de maak

Het moet simpeler en gemakkelijker worden om werknemers met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. Bij de Tweede Kamer is daarom het wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging van de banenafspraak en de quotumregeling voor mensen met een arbeidsbeperking’ ingediend.

Eerdere afspraken

Al eerder werd afgesproken dat per 1-1-2026 werkgevers de overheids- en marktsector samen – ten opzichte van het aantal banen in 2013 – 125.000 extra banen hebben gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In de afgelopen drie jaar hebben de werkgevers de gezamenlijke jaarlijkse doelstelling niet gehaald en wordt de achterstand vooral verweten aan de overheid, omdat die al zeven jaar de tussentijdse doelstellingen niet halen. Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) deed in ‘Arbeidsmarkt in kaart: werkgevers’ onderzoek naar het aantal (overheids)werkgevers dat mensen met een arbeidsbeperking in dienst heeft. Maar iets minder dan een op de vijf werkgevers heeft mensen met een arbeidsbeperking in dienst. Als er in dit tempo banen bijkomen, dan wordt de doelstelling niet op 1-1-2026 behaald.

Quotumregeling verbeteren en vereenvoudigen

Als stimulans voor werkgevers om zich in te zetten voor het bieden van werk aan mensen met een arbeidsbeperking wordt de quotumregeling vereenvoudigd. Deze regeling voorziet nu in de mogelijkheid om werkgevers te beboeten als ze geen of te weinig banen bieden. Het wetsvoorstel wil dat omdraaien in een beloning voor die werkgevers die wél banen hebben gerealiseerd. Er komt een meer positief systeem dat werkt met een ‘inclusiviteitsopslag’ (een opslag op de verplichte loonheffing die de werkgever betaalt ten behoeve van het Arbeidsongeschiktheidsfonds) voor werkgevers die het quotum niet halen en een bonus (een verhoging van het LKV doelgroep banenafspraak) voor werkgevers die dat wél doen. Naar schatting is de beloning gelijk aan de boete per niet gerealiseerde baan: zo’n € 5000. Het is de bedoeling dat kleine werkgevers en uitlenende werkgevers de inclusiviteitsopslag niet hoeven te betalen.

Onderscheid overheid en bedrijfsleven

De aantallen banen die specifiek voor de marktsector (100.000) en voor de overheid (25.000) zijn bepaald komen te vervallen. Voortaan worden die getallen bij elkaar opgeteld en zijn overheid en bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor het resultaat. Deze maatregel is wel afhankelijk van nog niet gespecificeerde realisaties bij de overheid.

Subsidies

Werkgevers ontvangen voor elke werknemer uit de doelgroep banenafspraak jaarlijks tot € 2.000 loonkostenvoordeel (LKV) krijgen, zolang de arbeidsbeperkte werknemer in dienst blijft. Dat LKV is nu nog beperkt tot maximaal drie jaar. Ook de administratieve lasten worden verlicht: werkgevers en werknemers hoeven geen speciale doelgroepverklaring meer aan te vragen bij UWV voor verkrijgen van het LKV.
Het is nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer het wetsvoorstel in behandeling neemt. De beoogde ingangsdatum van de wijzigingen is 1 januari 2025.

Wettelijke taak voor de OR

Artikel 28 van de WOR geeft elke ondernemingsraad de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten te bevorderen. Dat kan bijvoorbeeld door het op de overlegagenda te zetten en het er pas af te halen als de bestuurder daadwerkelijk werk heeft gemaakt van inclusief personeelsbeleid voor deze groep medewerkers. Ga op zoek naar organisaties die wel mensen met een arbeidsbeperking in dienst hebben en onderzoek de succesfactoren die daarbij een rol hebben gespeeld.


  • Zelf het wetsvoorstel lezen? Klik hier
  • Zelf de rapportage van het SCP over de werkgevers met arbeidsbeperkten in dienst? Klik hier
  • Juridische ondersteuning nodig bij de toepassing van de Wet banenafspraak? Neem contact op
  • Als OR aan de slag met de werkgelegenheid voor mensen met een arbeidsbeperking? Neem contact op