Tot dusverre 80.000 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking

Er zijn sinds 2013 in totaal 81.117 extra banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. De nu demissionaire minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) licht in een Kamerbrief de cijfers over de banenafspraak toe. Elke ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op dit gebied.

Wat is afgesproken

Werkgevers en overheid hebben in 2013 afgesproken elk jaar extra banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking: de Banenafspraak. Op 1-1-2026 moet de teller op 125.000 extra banen staan. Er is destijds een verdeling gemaakt tussen de marktwerkgevers (100.000 banen) en de werkgevers bij de overheid (landelijk, provincies, gemeenten e.d.) voor 25.000 banen.

Het moet nog beter

Met 81.117 extra gecreëerde banen wordt de planning van 92.500 banen niet gehaald, maar het is voor het eerst sinds 2018 dat de jaar-op-jaar-groei boven de 10.000 banen ligt. De minister wil een  verbreding van de doelgroep banenafspraak en wil het van het beschikbaar stellen van loonkostensubsidie in de WIA verder uitwerken. Om de samenwerking tussen markt en overheid te verbeteren komt op termijn het onderscheid tussen beide partijen te vervallen, met als doel meer banen voor mensen binnen de doelgroep banenafspraak. Dat vervallen hangt samen met het feit dat de overheid niet het beoogde doel van 25.000 banen zal behalen, en daarom meer inspanning van de marktpartijen nodig is om alsnog tot 125.000 banen te komen.

Wettelijke taak voor elke OR

Elke ondernemingsraad heeft op grond van artikel 28 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) de wettelijke taak om de arbeidsdeelname van mensen met een arbeidsbeperking te bevorderen. In dit geval dus de uitvoering van de Banenafspraak. Dat begint met het agenderen van het onderwerp en het afspreken van acties door de werkgever om zijn wettelijke (en morele) verplichting na te komen. Bespreek welke mogelijkheden de werkgever heeft om aangepast werk te bieden, en bespreek wat er moet worden aangepast in arbeidsomstandigheden en begeleiding om succesvol werknemers uit het doelgroepenregister aan het werk te hebben. Denk in mogelijkheden en niet in belemmeringen!


  • Zelf de ‘Kamerbrief Resultaten banenafspraak 2022’ lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de toepassing van de Participatiewet in de eigen onderneming? Neem contact op