Meeweten om mee te kunnen beslissen

In deze casus bij de rechtbank Gelderland wordt duidelijk hoe het recht op informatie samenhangt met het initiatiefrecht en het advies- en instemmingsrecht. De rechtbank maakt daar een duidelijk onderscheid in.

Feiten

Een ondernemingsraad (OR Volwassenen) is ingesteld in een grote stichting, samen met andere ondernemingsraden voor andere organisatie-onderdelen. Daarboven is een centrale ondernemingsraad (COR) ingesteld. Tussen de COR, de verschillende OR-ren en de bestuurders van de stichting zijn voor de samenwerking en de verdeling van de taken tussen de COR en verschillende OR-ren schriftelijk vastgelegde afspraken gemaakt.
De OR Volwassenen wil gedetailleerde informatie ontvangen over een van de resultaatverantwoordelijke eenheden waarvoor deze OR is ingesteld, maar daar is het management niet mee eens. De COR heeft deze informatie immers al gekregen.  

Wat wil de OR?

De OR Volwassenen vindt dat de informatie die met de COR wordt gedeeld, zodat die de wettelijke medezeggenschap kan uitoefenen, óók met een afzonderlijke ondernemingsraad in het concern wordt gedeeld en die zijn medezeggenschapsrechten kan uitoefenen. Het is de OR die bepaalt welke informatie de OR nodig heeft in geval van advies- of instemmingsrecht en niet de ondernemer. Maar als het gaat om het initiatiefrecht, dan zal de OR steeds concreet moeten aangeven voor welke aangelegenheden de raad die informatie redelijkerwijs nodig heeft. De OR heeft medezeggenschap voor de RVE waarover informatie wordt opgevraagd, vandaar het informatieverzoek.
In dit geval heeft de OR voor zijn initiatiefvoorstel in algemene bewoordingen om gedetailleerde informatie gevraagd en niet onderbouwd waarom die informatie redelijkerwijs nodig is. De kantonrechter wijst het verzoek van de OR daarom af.

Commentaar

De kantonrechter maakt voor het recht op informatie onderscheid in het ‘waarom’ van het informatieverzoek. Gaat het om een adviesaanvraag of instemmingsverzoek, dan is het aan de OR om te bepalen hoeveel en welke informatie voor het geven van advies of het geven of onthouden van instemming nodig is.
Dat wordt anders als die informatie nodig is voor het opstellen of motiveren van een initiatiefvoorstel. Artikel 31 (1e lid) van de WOR geeft de ondernemer de verplichting om desgevraagd aan de ondernemingsraad en aan de commissies van die raad tijdig alle inlichtingen en gegevens te verstrekken die deze voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze nodig hebben. De inlichtingen en gegevens worden desgevraagd schriftelijk verstrekt.
De taak van de OR (volgens de WOR: overleggen met de bestuurder namens het personeel) is duidelijk, daarbij hoort ook het doen van voorstellen (lees: initiatiefrecht artikel 23 van de WOR).
Maak dus werk van het verzoeken om informatie en besteed aandacht aan het doel van de OR waarvoor deze informatie nodig is en onderbouw de relevantie ervan voor dat doel.


  • Zelf de uitspraak van de Rechtbank Gelderland lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een initiatiefvoorstel? Neem contact op
  • Ondersteuning nodig bij de toepassing van de WOR in de onderneming? Neem contact op