Aan de slag met arbeidskrapte

Het aantal werknemersbanen in ons land bereikte onlangs een recordniveau van 8,8 miljoen banen. Tegelijkertijd hebben werkgevers steeds meer moeite om hun vacatures te vervullen. In het eerste kwartaal van 2022 waren er 338.000 mensen werkloos: een historisch minimum. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek betekent dit dat er voor elke 100 werklozen 133 vacatures zijn.

Er is alle noodzaak voor werkgever om de personeelskrapte aan te pakken. Werkgeverskoepel AWVN riep daarvoor een Taskforce in het leven: voor werkgever, door werkgevers.

Oplossingen

De Taskforce komt met drie oplossingsrichtingen:

  1. Het arbeidsaanbod verruimen en de inzetbaarheid van het beschikbare aanbod verbeteren;
  2. Vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar afstemmen;
  3. De vraag naar arbeid veranderen of beperken.

Deze oplossingsrichtingen zijn vervolgens uitgewerkt in 6 overzichtelijke aanbevelingen. Denk aan aanbevelingen als: zet onbenut arbeidspotentieel in, laat medewerkers meer uren werken, vergroot de mobiliteit op de arbeidsmarkt of houd het leven lang leren levend.

Brochure ook van belang voor de OR

De Taskforce heeft haar bevindingen in een brochure samengevat. De aanbevelingen zijn niet alleen van belang voor de doelgroep ondernemers waarvoor de brochure geschreven is, maar ook voor elke ondernemingsraad die met de bestuurder overleg wil voeren over het aanpakken van de personeelskrapte (en daarmee de werkdruk). Lang niet alle aanbevelingen zijn één op één over te nemen, maar het is een zinvolle exercitie om als OR alle aanbevelingen in de OR te bespreken en te agenderen voor overleg met de bestuurder. Personeelskrapte is geen vaststaand feit, maar een probleem dat aangepakt kan worden.


  • Zelf de rapportage van de Taskforce Arbeidsmarktkrapte lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met arbeidsmarktkrapte? Neem contact op