Veranderde wetgeving per 1 juli 2023

Traditioneel worden veel nieuwe of aangepaste wetten op 1 januari of 1 juli ingevoerd. 1 Juli 2023 is daarop geen uitzondering. Voor werkgever en ondernemingsraad altijd de aandacht waard.

Wet toekomst pensioenen

De Wet toekomst pensioenen is op 30 mei door de Eerste Kamer aangenomen en is al direct vanaf 1-7-2023 van kracht. De wetswijziging zorgt ervoor dat voor iedere werknemer of gepensioneerde de pensioenregelingen worden aangepast. Vooral voor de ondernemingsraden die een eigen pensioenregeling hebben krijgen rechtstreeks met de nieuwe wet te maken. Alle pensioenregelingen in Nederland worden verplicht – voor zover ze dat nog niet zijn – premieregelingen, waarbij niet langer de uitkering, maar de beschikbaar te stellen premie voorop staat. De communicatie met de werknemers over de veranderingen in hun pensioenopbouw en -aanspraken vraagt om veel aandacht. De OR kan met de bestuurder afspraken maken om die communicatie in goede banen te leiden en zo nodig de mogelijkheid te bieden voor individueel pensioenadvies.

Minimumloon verhoogd

Het wettelijk minimumloon voor medewerkers van 21 jaar en ouder stijgt vanaf 1 juli met ongeveer 3 procent. Daarmee komt het wettelijk minimumloon te liggen op 1995 euro per maand, € 460,40 per week en € 92,08 per dag. De verhoging is ook van kracht voor mensen met een AOW- of WW-uitkering.

Grensarbeidersregeling na corona

Onder welke socialezekerheidswetgeving vallen grensarbeiders? Een grensarbeider is iemand die woont in het ene land, maar werkt in een ander land. Door corona werd er de afgelopen jaren veel thuisgewerkt, waardoor de sociale zekerheid voor veel grenswerkers dreigde te veranderen naar het woonland, bijvoorbeeld België of Duitsland. Door Europese maatregelen is i.v.m. de coronapandemie destijds besloten om dit tot 1 juli 2023 te voorkomen.

Vanaf 1 juli mogen grenswerkers maximaal de helft van de tijd thuiswerken, zonder verdere gevolgen voor de socialezekerheidswetgeving. De andere helft van de tijd moet wel fysiek worden gewerkt in het land waar het bedrijf staat. Er is vanaf 1 juli de mogelijkheid om als werkgever en werknemer gezamenlijk een verzoek in te dienen bij de Sociale Verzekeringsbank om de Nederlandse socialeverzekeringswetgeving voort te zetten bij grensarbeid, wanneer sprake is van werk op afstand.

Re-integratie zieke werknemer

Ook zijn er per 1-7-2023 veranderingen in de re-integratie van zieke werknemers. Vanaf die datum is het verplicht dat zowel werknemer als werkgever hun visie geven op het re-integratieplan. Het doel is om daardoor voor meer draagvlak bij werkgever en werknemer te zorgen voor het uitvoeren van het re-integratieplan.
AOW-gerechtigde werknemers hebben voortaan slechts zes weken recht op loondoorbetaling bij ziekte. Die termijn van zes weken geldt ook voor de re-integratieplichten, het opzegverbod tijdens ziekte en het recht op een Ziektewetuitkering.


  • Meer lezen over de Wet toekomst pensioenen? Lees het artikel
  • Meer lezen over de re-integratieveranderingen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de nieuwe wetgeving van 1-7-2023? Stuur een e-mail