Nieuwe Pensioenwet van kracht

Op de allerlaatste vergaderdag van de Eerste Kamer is de pensioenwet aangenomen. De wet is vervolgens per 1 juli 2023 van kracht en voorziet in een ingrijpende hervorming van het pensioenstelsel. Ondernemingsraden hebben daar – op de een of andere manier – mee te maken.

Wat is er al op 1 juli veranderd?

Per 1 juli 2023 wordt de belastingvrijstelling voor pensioenopbouw in de derde pijler verruimd van 13% tot 30%, waardoor zelfstandigen meer pensioen kunnen opbouwen. Ook treedt het transitie-financieel kader in werking. Dat kader zorgt ervoor dat pensioenfondsen de pensioenen sneller kunnen verhogen als dat financieel mogelijk is. Het is te zien als een vorm van voorsorteren op het nieuwe pensioenstelsel.

Ook bouwt iedere werknemer wiens werkgever een pensioenregeling heeft vanaf de eerste dag pensioen op. Ook geldt vanaf 1 juli de nieuwe norm voor keuzebegeleiding. Pensioenuitvoerders moeten hun deelnemers nog beter begeleiden bij het maken van keuzes voor hun pensioen.

Voorlichting algemeen

Door de wijzigingen zal er veel aan voorlichting gedaan moeten worden, zodat elke werknemer weet wat er met zijn pensioen te gebeuren staat. Er zijn al wat websites in de lucht om daar een start mee te maken. De overheid komt met advertenties op radio, televisie en internet. Persoonlijke informatie over de eigen pensioenvoorziening volgt later via de pensioenuitvoerders, zeker vanaf het moment als de afspraken van vakbonden en werkgevers worden ingevoerd.

Voorlichting aan personeel

De ondernemingsraad kan met de bestuurder afspraken maken over de manier waarop werknemers geïnformeerd worden over de veranderingen in hun pensioenopbouw. Daarbij maakt het niet uit of dat een bedrijfstakpensioen is of een die door de werkgever met de OR is afgesproken. Iedereen bouwt pensioen op en heeft daardoor met de nieuwe wet te maken. Tijdig maatregelen treffen om problemen in de pensioenopbouw (het pensioengat bijvoorbeeld) kunnen alleen worden aangepakt als die problemen worden uitgezocht. Door pensioenopbouw bij verschillende werkgevers kan die onoverzichtelijk zijn. Individuele advisering voor elke werknemer is dan ook de beste manier om de pensioenopbouw in kaart te brengen. De OR kan afspraken maken over de (individuele) voorlichting aan de werknemers.

Rol ondernemingsraad

De betrokkenheid van de ondernemingsraad bij de invoering van het nieuwe pensioenstelstel verschilt. Als het pensioen al in de cao geregeld is, bijvoorbeeld via een bedrijfstakpensioenfonds, dan is de invoering van het nieuwe stelsel een taak van vakorganisaties en werkgevers om de bestaande pensioenregeling om te vormen.
Alleen als de pensioenregeling niet inhoudelijk in de cao geregeld is komt de OR instemmingsrecht toe bij de omvorming naar het nieuwe stelsel. In dergelijke gevallen is het verstandig om gebruik te maken van het recht op externe ondersteuning (WOR, artikel 16) door een onafhankelijke pensioenadviseur die niet alleen verstand heeft van pensioenen, maar ook van medezeggenschap. De OR hoeft geen toestemming te vragen aan de bestuurder, maar moet wel van te voren de kosten voor inhuur melden. Soms kiezen ondernemingsraad en bestuurder ervoor om gezamenlijk een onafhankelijke adviseur in te huren.


  • Website van de overheid ‘Werken aan ons pensioen’ bekijken? Klik hier
  • Website bekijken van vakbonden, werkgeversorganisaties, pensioenuitvoerders en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een nieuwe pensioenregeling? Stuur een e-mail