Het duurzaamheidsverslag als kans voor verbetering

In 2024 gaat de Europese richtlijn Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. waardoor Daardoor worden meer bedrijven verplicht om in een duurzaamheidsverslag te rapporteren over hun impact op de mens en het klimaat. Een vast onderdeel van het verslag is hoe de organisatie omgaat met haar werknemers. De OR heeft daar een duidelijke rol bij.

Duurzaamheidsverslag over drie thema’s

De CSRD-richtlijn wordt voor elk land op nationaal niveau ingevoerd en is een uitbreiding van de Non-Financial Reporting Directive (NFRD). Het duurzaamheidsverslag moet voldoen aan de vereisten voor de European Sustainability Reporting Standards (ESRS). De ESRS heeft drie hoofdthema’s: Environment, Social en Governance. Het onderdeel ‘Social’ is voor de OR belangrijk. Bij dit onderdeel moet de werkgever laten zien hoe hij omgaat met vast en ingehuurd personeel.

Gefaseerde invoering

Naast de beursgenoteerde ondernemingen geldt de nieuwe richtlijn voor alle ‘grote ondernemingen’. De invoering gaat gefaseerd:

  • boekjaar 2024: grote organisaties van openbaar belang met meer dan vijfhonderd medewerkers;
  • boekjaar 2025: overige grote ondernemingen;
  • boekjaar 2026: beursgenoteerde mkb-ondernemingen;
  • boekjaar 2028: niet-EU-ondernemingen met een omzet op de Europese markt groter dan 150 miljoen euro.

Accountants hebben een belangrijke rol bij het samenstellen van de rapportage, oo

OR & ‘Social’

Onder het thema ‘social’ vallen onderwerpen als de verdeling van bevoegdheden, het al dan niet voeren van werkoverleg of er medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden uitgevoerd. Welke rol krijgen de ideeën van medewerkers bij het maken van plannen en het nemen van besluiten? Onder ‘social’ vallen ook de ‘arbeiders in de waardenketen’, de ‘invloed van de onderneming op gemeenschappen’ en ‘klanten en eindgebruikers’.
Voor de ondernemingsraad is de verantwoording voor de sociale aspecten van de bedrijfsvoering interessant en aanleiding om verbeteracties met de bestuurder af te spreken.