Eerste rapportage over man/vrouwverhouding

Dit jaar moeten Nederlandse bedrijven voor het eerst verslag uitbrengen over de man-vrouwverhouding in de (sub)top.  Ze moeten ook laten zien welke plannen zij hebben om meer diversiteit te bereiken binnen hun organisatie. Ondernemingsraden van deze bedrijven hebben een belangrijke rol bij het vaststellen en behalen van deze doelen. En dat moet beter!

Uit de Bedrijvenmonitor Topvrouwen 2020 blijkt dat maar een kwart van de ondernemingsraden aan het bestuur of de raad van commissarissen vragen stelt over de man-vrouwverdeling. In dit geval gaat het over bedrijven die onder de oude streefcijferregeling vielen. Ook geeft maar een kwart  van de ondernemingsraden één of meer adviezen over een onderwerp als de man-vrouwverhouding in het bestuur of de raad van commissarissen, het diversiteitsbeleid in de onderneming of de profielschets voor de raad van commissarissen.

Ingroeiquotum en streefcijfers

Deze rapportageplicht wordt door de wet ‘ingroeiquotum en streefcijfers’ uit 2022 verplicht. Deze wet moet zorgen voor een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in topfuncties bij 5.000 grote vennootschappen in Nederland. De Sociaal Economische Raad (SER) heeft in samenwerking met bedrijven en belanghebbenden het SER Diversiteitsportaal ontwikkeld, waar bedrijven kunnen rapporteren en informatie en voorbeelden kunnen vinden van bedrijven die er al ervaring mee hebben.

Dataverkenner biedt alle informatie

De 5000 bedrijven hebben tien maanden de tijd om te rapporteren. Na afloop van die termijn maakt de SER op een vast moment bekend wat bedrijven aan informatie hebben ingediend. Via de dataverkenner wordt vervolgens per bedrijf en per sector getoond worden wat de streefcijfers, plannen en de huidige man-vrouwverhouding in de top zijn. Iedereen kan de dataverkenner raadplegen en de landelijke cijfers en rapportages per bedrijf inzien.

Gestreefd moet er worden

De streefcijfers en het plan van aanpak gelden voor het bestuur, de raad van commissarissen en een door het bedrijf zelf omschreven subtop. Bedrijven mogen hun eigen streefcijfers vaststellen, die moeten wel ‘passend’ en ‘ambitieus’ zijn. Dat ‘passend’ houdt in dat het streefcijfer past bij de omvang van het bestuursniveau en de bedrijfsstructuur. ‘Ambitieus’ betekent dat de man-vrouwverhouding evenwichtiger wordt dan hoe dat nu is. Een streefcijfer kan daarom niet nihil zijn. In het plan van aanpak staan de activiteiten en beleidsmaatregelen die het bedrijf neemt om de man-vrouwverhouding in balans te brengen. Denk bijvoorbeeld aan het wervings- en selectiebeleid, maar ook aan maatregelen en regelingen voor werken, leren en zorgen, communicatie- of beloningsbeleid, et cetera.

Diversiteitsportaal

In het SER Diversiteitsportaal worden de ontwikkelingen in de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven gevolgd en verbeterd. Daarmee wordt op nationaal niveau bekend wat bedrijven eraan doen om een evenwichtige verhouding van vrouwen en mannen op de belangrijke posities te realiseren.

De rol van de ondernemingsraad

Door de wettelijke rapportageplicht krijgt de ondernemingsraad de kans om diversiteit en inclusie op de overlegagenda te zetten. Natuurlijk krijgt de OR alle informatie zoals die door de onderneming aan het Diversiteitsportaal wordt aangeleverd. Naast het overleg over de rapportage heeft de OR middels zijn instemmingsrecht invloed op de regelingen voor werving en selectie van nieuw personeel en kan gebruikgemaakt wordt van het adviesrecht voor benoeming en ontslag van de bestuurder. Indien van toepassing kan ook een voordracht worden gedaan voor een toezichthouder (RvC of RvT).

Het artikel 24-overleg biedt een uitstekende gelegenheid om – in bijzijn van een delegatie van RvC of RvT – diversiteitsbeleid en inclusie te bespreken. Spreek dan ook de vervolgacties met de bestuurder af.


  • Meer lezen over het SER Diversiteitsportaal? Klik hier
  • Als OR aan de slag met diversiteitsbeleid en inclusie? Stuur en e-mail