Richtlijn Werk-privébalans herzien

De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft een herziene Richtlijn Werk-privébalans uitgebracht. De vorige versie dateertuit 2013. Inmiddels wordt er veel meer thuis gewerkt en neemt de mantelzorg door het vergrijzen van de naoorlogse generatie toe. En wat te denken van oplopende werkdruk door de krapte op de arbeidsmarkt?

NVAB-richtlijn

De nieuwe richtlijn bevat actuele aanbevelingen voor het handelen van de vier arbo-kerndeskundigen. Dat zijn de bedrijfsarts, de arbeids- en organisatiedeskundige, de veiligheidskundige en de arbeidshygiënist. De richtlijn is bedoeld voor deze beroepsgroepen, maar bevat de nodige aanwijzingen om het personeelsbeleid in de onderneming t.a.v. de werk-privébalans te verbeteren.

Werk-privébalans blijft erg belangrijk

Verstoringen van de balans zorgen voor uitval van personeel. Daaraan voorafgaand worden ze mogelijk minder productief en efficiënt. Daarmee vormt de verstoring van de balans ook een kostenpost voor de werkgever. Voorkomen van uitval heeft de voorkeur, dus preventieve maatregelen zijn als eerste nodig.

Verbeteringen in de richtlijn

In de herziene multidisciplinaire richtlijn zijn de resultaten en inzichten uit recente literatuur verwerkt. Ook zijn er nieuwe onderdelen in opgenomen, zoals:

  • De onderwerpen over de werk-privébalans die in de RI&E thuishoren.
  • Hoe de werk-privébalans in het PAGO/PMO is op te nemen.
  • Wat de preventieve organisatorische maatregelen zijn die geadviseerd kunnen worden.
  • Welke adviezen er zijn voor individuele werkenden.
  • Manieren om te adviseren over preventieve maatregelen voor thuiswerkers.

Rol ondernemingsraad

De ondernemingsraad (of VGW(M)-commissie) kunnen in overleg met bestuurder, arbo-coördinator en/of preventiemedewerkers bespreken welke maatregelen de onderneming in de bovengenoemde personele regelingen kan treffen om de werk-privébalans te versterken. De OR heeft instemmingsrecht op de wijziging van de genoemde regelingen, zodat de OR zich ervan kan vergewissen dat er alles aan gedaan wordt om ondersteuning te bieden en uitval te voorkomen.


  • Zelf de nieuwe richtlijn Werk-privébalans lezen? Klik hier
  • Zelf het achtergronddocument over de richtlijn lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de werk-privé balans? Stuur een e-mail