Nieuwe uitvoeringsregels voor ontslag

Op1 april zijn de  vernieuwde uitvoeringsregels voor ontslag om bedrijfseconomische redenen, ontslag vanwege langdurige ziekte en de ontslagprocedure via het UWV van kracht geworden. Deze regels geven werkgevers meer duidelijkheid over de beoordeling door het UWV van ontslagaanvragen.

Ontslag via het UWV

Er zijn drie routes die bij ontslag van personeel gevolg kunnen worden. Naast de vaststellingsovereenkomst (VSO) bij wederzijdse instemming met het beëindigen van de arbeidsovereenkomst, en ontslag via de kantonrechter is ontslag via het UWV mogelijk. De laatste optie komt in beeld als er sprake is van bedrijfseconomische redenen. In de uitvoeringsregels wordt uitgebreid aandacht besteed aan het afspiegelen binnen leeftijdscategorieën en uitwisselbare functies. Er staan tal van rekenvoorbeelden in en toelichting op begrippen als ‘uitwisselbare of passende functie’.

De belangrijkste wijzigingen

  • De werkgever kan meerdere bedrijfseconomische redenen voor ontslag aanvoeren. Als de werkgever dat doet, moet hij elke reden onderbouwen en toelichten.
  • Ook wordt toegelicht als de werkgever in geval van een collectief ontslag een verklaring van de vakbonden heeft waarin is aangegeven dat voor een doelmatige bedrijfsvoering het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is. UWV gaat er dan van uit dat de vakbonden zowel de bedrijfseconomische noodzaak voor ontslag hebben beoordeeld evenals de personele maatregelen die de werkgever ten gevolge daarvan wil treffen. Bijvoorbeeld in de vorm van een sociaal plan dat met de bonden wordt afgesproken.
  • De werkgever mag de arbeidsovereenkomst niet opzeggen gedurende de eerste twee jaren van ziekte, behalve als de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Op grond van overgangsrecht voor werknemers in die leeftijd is het opzegverbod bij ziekte dertien weken en geen zes weken. Naar verwachting zal per 1 juli 2023 die termijn zes weken worden.
  • Ook artikelen over de Wet melding collectief ontslag (WMCO) zijn aangepast. De WMCO heeft een andere vernummering gekregen. Op grond van de WMCO moet de werkgever een melding doen bij het UWV en bij de vakorganisaties als er een voornemen is om twintig of meer arbeidsovereenkomsten binnen een tijdvak van drie maanden te beëindigen.

Van belang voor de OR

Wanneer de ondernemingsraad te maken krijgt met gedwongen ontslagen, dan zijn de uitvoeringsregels van het UWV al snel aan de orde. Soms kiest een werkgever ervoor om niet de route via het UWV te kiezen, maar aan medewerkers een VSO aan te bieden. Overigens tellen ook de afgesloten VSO’s mee bij het bepalen van de 20 medewerkers die binnen drie maanden de onderneming moeten verlaten.


  • Zelf de Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen downloaden? Klik hier
  • Als OR aan het werk met gedwongen ontslagen in de onderneming? Stuur een e-mail