Vijf strategische thema’s voor veilig en gezond werken

Het RIVM en TNO deden onderzoek naar de toekomstige ontwikkelingen op gezond en veilig werk in de komende 20 jaar. De resultaten staan in – zoals ze dat noemen –  een horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’.

De onderzoekers puzzelden over vragen als: wat is de invloed van kunstmatige intelligentie op veilig werken? Wat betekent de energietransitie voor de risico’s waaraan werknemers worden blootgesteld?

Die invloed kan zowel direct als indirect zijn, bovendien hebben de ontwikkelingen ook nog invloed op elkaar. Dat maakt de mogelijke gevolgen moeilijk te voorspellen. Desondanks kunnen organisaties en beleidsmakers zich er wel degelijk op voorbereiden, stellen de onderzoekers. De horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’ helpt daarbij.

Drieëndertig ontwikkelingen

Het RIVM en TNO hebben in de scan 33 ontwikkelingen in kaart gebracht, en al die ontwikkelingen hebben in meer of mindere mate  invloed op gezond en veilig werk in de komende 20 jaar. Denk daarbij aan de vergrijzende beroepsbevolking, globalisering, individualisering en robotisering. Maar ook om klimaatverandering en de toename van regels.

Vijf strategische toekomstthema’s

Op basis van die ontwikkelingen zijn vijf strategische thema’s vastgesteld die van belang zijn voor de toekomst van gezond en veilig werk:

  1. Kansen en risico’s van technologische ontwikkelingen (robotisering, AI, energietransitie e.d.)
  2. Toename van mentale belasting
  3. Veranderende autonomie van werkenden
  4. Het belang van blijven leren tijdens en naast het werk
  5. Opeenstapeling van risico’s voor kwetsbare groepen

Onderzoek als basis voor Arbovisie 2040

Het onderzoek naar gezond en veilig werk in de komende 20 jaar is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De uitkomsten ervan leveren de basis voor de Arbovisie 2040. Dat is de visie van de Nederlandse overheid op het arbobeleid in de komende jaren.


  • Zelf de horizonscan ‘De Toekomst van Gezond en Veilig Werken’ van RIVM/TNO lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het arbobeleid van nu en in de toekomst? Stuur een e-mail