Diversiteitsportaal voor betere man-vrouwverhouding in top bedrijfsleven

Eind januari lanceerden SER-voorzitter Kim Putters, PostNL CEO Herna Verhagen en Robbert Dijkgraaf, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) het SER Diversiteitsportaal. De opening van het portaal betekent een belangrijke stap voor het volgen en verbeteren van de man-vrouwverhouding in de (sub)top van bedrijven. De ondernemingsraad heeft daarbij ook een taak.

Meer genderdiversiteit

Het diversiteitsportaal is door de SER ontwikkeld om bedrijven te ondersteunen bij de uitvoering van de nieuwe wet voor meer genderdiversiteit in de (sub)top van het bedrijfsleven. Er zijn zo’n 5000 bedrijven die onder de streefcijferregeling vallen. Op 1-1-2022 is de Wet ingroeiquotum en streefcijfers van kracht geworden. De na te streven resultaten zijn gekoppeld aan de omvang van de organisatie, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen beurs- en niet-beursgenoteerde bedrijven.

Verschillen in regelingen

Er zijn verschillen in welke regelingen voor welke organisaties gelden. Dit is weergegeven in onderstaande tabel.

 WetsregelingVoor welke bedrijven?Voor wie / welke lagen?
IngroeiquotumNederlandse beursgenoteerde vennootschappenvoor de rvc (of in het geval van ‘one-tier board’ de niet-uitvoerende bestuurders)
Streefcijfers en plannen van aanpakGrote beursgenoteerde vennootschappenvoor bestuur (of in geval van ‘one-tier board’ de uitvoerende bestuurders) en subtop
Grote niet-beursgenoteerde vennootschappenvoor bestuur, rvc (of in geval van ‘one-tier board’ de niet-uitvoerende bestuurders) en subtop
Rapportage- en transparantieplichtAlle beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde grote vennootschappenvoor bestuur, rvc (of in geval van ‘one-tier board’ de niet-uitvoerende bestuurders) en subtop

Het ingroeiquotum is van toepassing voor de vennootschap (bv en nv), maar het gaat alleen om beursgenoteerde vennootschappen met een statutaire zetel in Nederland.

Onder het streefcijfer- en transparantiegedeelte van de wet vallen alle naamloze en besloten vennootschappen die volgens het jaarrekeningenrecht een grote rechtspersoon zijn. Dit is het geval als een vennootschap op twee opeenvolgende balansdata voldoet aan ten minste twee van deze drie criteria:

  • de waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen
  • de netto-omzet is meer dan € 40 miljoen
  • het gemiddeld aantal werknemers is 250 of meer

Een deel van de beursgenoteerde bedrijven behoort ook tot de groep ‘grote’ vennootschappen. Zij moeten ook streefcijfers opstellen voor het bestuur en de subtop. Grote beursvennootschappen stellen alleen streefcijfers op voor het bestuur en de subtop; voor de rvc geldt het ingroeiquotum.

Taak OR

Vanuit artikel 28 van de WOR heeft elke ondernemingsraad de wettelijke taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Dat doet de OR het meest effectief door het voor overleg met de bestuurder te agenderen en bespreekbaar te maken wat er aan personeelsbeleid in de organisatie moet veranderen om de diversiteit van personeel in balans te krijgen. De vennootschap is verplicht een plan van aanpak op te stellen, met daarin de manier waarop de streefcijfers behaald gaan worden. Bespreek dit plan met uw bestuurder, bijvoorbeeld tijdens de overlegvergadering over de algemene gang van zaken (artikel 24), zodat ook de daarbij aanwezige toezichthouders in het gesprek daarover betrokken kunnen worden.
Daarnaast kan de OR – als de raad deze bevoegdheid heeft – gebruik maken van het versterkt recht om toezichthouders in de RvC voor te dragen. Op die manier kan ook worden bijgedragen aan het behalen van het streefcijfer.
Spreek met uw bestuurder af dat de rapportage aan de SER ook aan de ondernemingsraad wordt verstuurd.


  • Zelf het Diversiteitsportaal lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de diversiteit in de onderneming? Stuur een e-mail