Corporate Governance Code geactualiseerd

De Corperate Governance Code is geactualiseerd. De code regelt de manier waarop er in beursgenoteerde bedrijven toezicht wordt gehouden op het bestuur van de onderneming. De laatste wijziging dateerde van 2016, dus het werd tijd om de regels en afspraken te actualiseren. Is dat ook op het gebied van de driehoek RvC, bestuurder en ondernemingsraad gedaan?

Ooit begonnen als de Code Tabaksblat, vernoemd naar Morris Tabaksblat, die als voorzitter van de commissie Tabaksblat in 2003 de eerste governance code opstelde. Vervolgens volgden herzieningen in 2008, 2016 en nu per 20-12-2022 van wat nu de Corporate Governance Code is.
De code gaat over goed bestuur van met name beursgenoteerde bedrijven en het toezicht daarop, maar wordt door veel andere ondernemingen als voorbeeld gevolgd. De code regelt de verhoudingen tussen bestuurders, commissarissen en de verbonden stakeholders zoals de aandeelhouders.

Rol medezeggenschap een beetje versterkt

De Stichting Multi Nationale Ondernemingsradenoverleg (MNO) heeft pogingen gedaan om de rol van de medezeggenschap in de code te versterken en heeft verschillende voorstellen tot verbetering gedaan. Lang niet alles is door de herzieningscommissie overgenomen.

Het MNO had voorgesteld een aparte paragraaf op te nemen in de Corporate Governance Code met ‘de rol van de medezeggenschap’ en daarin de overleg onderwerpen (denk aan strategie van de onderneming, duurzame langetermijn waardecreatie, cultuur en gedrag, diversiteit en inclusie, maar ook beloningen en evaluatie functioneren bestuur en toezicht) en de momenten daarvoor vast te leggen. Maar dat voorstel is niet in de gewijzigde code overgenomen.

Gesprek over gedrag en cultuur

Wel is het bestaande artikel 2.5.3 uit de code over de ‘Medezeggenschap’ uitgebreid en gekoppeld aan het belangrijke artikel 2.5.1 ‘Verantwoordelijkheid bestuur voor cultuur’. In de aanvulling staat nu dat in het overleg tussen bestuur en toezicht met de ondernemingsraad gesproken dient te worden over gedrag en cultuur, de gehanteerde waarden en het diversiteit en inclusie beleid van de onderneming. De gedachte dat de ondernemingsraad bij uitstek een belangrijke ter zake deskundige is met directe kennis van en ervaring op de werkvloer. Daarom is de medezeggenschap van een belangrijke toegevoegde waarde voor een lange termijn waarde creatie op deze onderwerpen.

Gesprek over duurzaamheid

Artikel 1.5. gaat over de manier waarop een effectieve dialoog te voeren met de stakeholders te voeren is over duurzaamheid. In de toelichting wordt expliciet genoemd dat het bestuur duidelijk moet zijn hoe het overleg met de medezeggenschap hierover gevoerd wordt en hoe zich dat verhoudt tot het overleg tussen bestuur, toezicht en medezeggenschap. Daarmee wordt bekrachtigd dat de medezeggenschap gesprekspartner dient te zijn op dit belangrijke en actuele onderwerp. Het is vooral aan de ondernemingsraden om daar daadwerkelijk wat mee te gaan doen.

De Monitoringscommissie over de medezeggenschap

De commissie heeft verduidelijkt dat, indien de WOR goed gebruikt wordt, deze wet de verhouding tussen de vennootschap en haar werknemers (-vertegenwoordigers) al voldoende borgt. In aanvulling op de WOR wordt in de Code wel aandacht besteed aan de verhouding tussen de vennootschap en haar werknemers (-vertegenwoordigers) in bepalingen die betrekking hebben op cultuur en de contacten tussen de raad van commissarissen en het medezeggenschapsorgaan. Vervolgens dient overleg over de door het bestuur vastgestelde waarden en over het D&I-beleid (diversiteit en inclusie) van de vennootschap met de ondernemingsraad te worden besproken. Meer aan de Code toevoegen vond de commissie niet nodig, omdat de kaders voor de rol van de medezeggenschap grotendeels al in wetgeving is bepaald.


  • Zelf de vernieuwde Corporate Governance Code 2022 downloaden? Klik hier
  • Zelf het ‘Verantwoordingsdocument Actualisatie Corporate Governance Code’ downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de samenwerking tussen OR, bestuurder en RvC en het bespreken van D&I-beleid? Stuur een e-mail