Werkkostenregeling verruimen voor compensatie energieprijzen

De werkkostenregeling (WKR) moet worden verruimd. Werkgevers krijgen dan meer ruimte krijgen om personeel te compenseren voor de hoge (energie)prijzen via een eenmalige belastingvrije bonusuitkering. Dát is de bedoeling van de motie die de Tweede Kamer op 22 september 2022 heeft aangenomen. Het kabinet komt nog met een uitwerking van de maatregel en het bedrag wat er aan gekoppeld is. Een tweede motie vraagt om de werkkostenregeling in 2023 eenmalig uit te breiden naar 3%.

OR en werkkostenregeling

De bestuurder kan medewerkers op allerlei gebieden faciliteren om het werk goed en op een gezonde manier uit te kunnen voeren. Via de werkkostenregeling (WKR) kan hij zulke faciliteiten onbelast vergoeden. De OR heeft mogelijkheden om invloed uit te oefenen op hoe de WKR-regeling wordt ingevuld. Zo is het Overlegrecht ( WOR, artikel 23), het Informatierecht ( artikel 31) en het Zorgrecht (artikel 28) worden benut om invloed uit te oefenen op de invulling van de WKR-regeling. Een OR kan daarnaast voorstellen doen op grond van het Initiatiefrecht ( art. 23, 4e lid). Ook kunnen er als gevolg van (fiscale) wijzigingen veranderingen optreden in de sociale regelingen welke volgens art. 27 lid 1 WOR aangeduid zijn. Uiteraard moet ook de cao nageleefd worden.

Vrije ruimte vergroot

Inmiddels heeft Staatssecretaris Van Rij van Financiën via de vierde nota van wijziging voorgesteld de vrije ruimte van de werkkostenregeling in 2023 tijdelijk te verhogen naar 3% over de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Deze verhoging geldt tijdelijk voor het jaar 2023. Vanaf 2024 gaat het percentage van 1,92 gelden. Over het restant van de loonsom blijft de vrije ruimte 1,18% en bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt een werkgever 80% eindheffing.

In de praktijk voor ondernemingen met een ondernemingsraad biedt deze verruiming maar een beetje ‘lucht’ in de WKR-mogelijkheden (De vrije ruimte stijgt over deze 400.000 euro met 880 euro: van € 6.800 naar € 7.680). Deze verruiming is niet genoeg om medewerkers via de WKR te compenseren voor de gestegen energie- en brandstofkosten. Mogelijk is er meer mogelijk als het kabinet met de uitwerking komt van de eerder genoemde motie.

Schema Vrije ruimte in de WKR in 2022, 2023 en 2024

Kalenderjaar202220232024
Vrije ruimte tot € 400.000 van de fiscale loonsom1,70%3,00%1,92%
Vrije ruimte boven de €400.000 van de fiscale loonsom1,18%1,18%1,18%

Initiatiefvoorstel OR

Los van de WKR-ontwikkelingen kan de OR aan de bestuurder voorstellen om een eenmalige toeslag te geven i.v.m. de gestegen energie- en brandstofkosten. Daar zal dan wel loonbelasting over afgedragen moeten worden. Evenzogoed zal het personeel blij zijn met elke financiële ondersteuning om de gestegen kosten enigszins te compenseren.
Sommige werkgevers hebben uit eigen initiatief besloten om hun personeel te compenseren. MKB-Nederland heeft aan het kabinet gevraagd om personeel belastingvrij te compenseren.


  • Meer lezen over de Werkkostenregeling? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een initiatiefvoorstel energiecompensatie? Stuur een e-mail