OR stapt naar de Ondernemingskamer

Als in de onderneming het voorgenomen besluit naar de OR wordt gestuurd waardoor er afdelingen ophouden te bestaan, werkzaamheden komen te vervallen en activiteiten worden overgeplaatst, samengevoegd en/of gecentraliseerd, adviseert de OR hier negatief over. En als het advies niet wordt overgenomen stapt de ondernemingsraad naar de Ondernemingskamer (OK) in Amsterdam.

Wat er aan vooraf gaat

Het bedrijf is onderdeel van een wereldwijd opererende organisatie op het gebied van medische technologie. Het concern heeft de ambitie om marktleider te worden. Om dat te realiseren wordt wereldwijd een nieuwe organisatiestructuur ingevoerd, en dat leidt tot wijzigingen in de Nederlandse vestiging. Met de OR is het volgende traject doorlopen:

  • 16-12-2021: overlegvergadering met presentatie over de organisatiewijzigingsvoorstellen;
  • 20-1-2022: OR ontvangt adviesaanvraag
  • 26-1-2022: overleg tussen OR en bestuurder over de wijziging van de organisatiestructuur;
  • 31-1-2022: OR kondigt aan juridische bijstand in te zetten;
  • 18-2-2022: OR ontvangt de antwoorden op eerder gestelde vragen;
  • 25-3-2022: OR adviseert – na veelvuldig overleg – negatief
  • 14-2022: bestuurder neemt in zijn definitieve besluit het advies OR niet over
  • OR neemt besluit tot procedure bij de Ondernemingskamer, want het verzoek om advies zou te laat bij de OR zijn ingediend en het herplaatsingsproces zou in afweging van alle belangen niet redelijk zijn.

Te laat advies gevraagd

De OK stelt vast dat het wereldwijde organisatieveranderingsproces op 1-2-2022 van start is gegaan, maar dat dit niet betekent dat daarmee de structuur voor de NL-vestiging al vast stond. De adviesaanvraag ging juist over de manier waarop het concernbesluit voor de NL-vestiging zou worden ingevuld, en daarmee kreeg de OR de gelegenheid om daarover te adviseren.

De OR heeft geen bezwaren tegen de wijziging van de organisatiestructuur, maar tegen de gevolgen ervan voor het personeel en de manier waarop die gevolgen worden opgevangen. Volgens de OK heeft de OR ruimschoots de gelegenheid gehad zich daarover te beraden. De bestuurder is dus niet te laat geweest met het aanvragen van advies, en de OR krijgt op dit punt geen gelijk.

Herplaatsing van personeel

Volgens de OK voldoet de adviesaanvraag over toelichting op de personele gevolgen van het besluit beschreven verwachte herplaatsingsproces. En stelt vast dat er sprake is van een redelijk besluit, of zoals dat juridisch wordt omschreven, niet kennelijk onredelijk is. Het bedrijf kiest ervoor om niet alle nieuwe functies voor alle boventallige medewerkers open te stellen, maar eerst te inventariseren welke nieuwe functies op grond van het zogenaamd omgekeerd afspiegelen aan de betreffende medewerkers moet worden aangeboden. Pas als de medewerkers een (verplicht) aanbod voor een nieuwe functie niet accepteren, kan die aan de overige boventallige medewerkers worden aangeboden. De OK vindt dit een juiste werkwijze, dus ook hier wordt de OR niet in het gelijk gesteld. De OK motiveert zijn uitspraak met het feit dat het niet voor de hand ligt om functies aan boventallige collega’s aan te bieden waarvan al vaststaat dat die functie niet beschikbaar is. Dit is volgens de OK niet in strijd met Uitvoeringsregels van het UWV. Daarin wordt voorgeschreven dat de werkgever een mogelijk passende vacature of plaatsingsmogelijkheid aan de werknemer voorlegt en bespreekt of herplaatsing mogelijk is.

Commentaar

De OR wordt op geen van de gestelde bezwaren in het gelijk gesteld. De OK beoordeelt vooral de gevolgde adviesprocedure en toetst of de adviezen van de OR zijn meegewogen in het definitieve besluit. Daarnaast wordt beoordeeld of de Uitvoeringsregels van het UWV correct worden toegepast bij de invulling van de nieuwe functies.
Nadrukkelijk wordt vermeden om een oordeel te hebben over de organisatiewijziging, maar gaat het OK-oordeel uitsluitend over de gevolgde procedure om tot dat besluit te komen.


  • Zelf de OK-uitspraak lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een OR-advies over een organisatiewijziging? Stuur een e-mail