Registratie CO2-uitstoot zakelijke kilometers verplicht

Vanaf 2023 moeten werkgevers met 100 of meer werknemers de CO2-uitstoot van de reizen van hun personeel gaan registreren. Dat levert administratief gedoe op, maar het registreren van woon/werkverkeer en dienstreizen levert óók de mogelijkheid op om gedrag, aanwezigheid en prestaties van personeel waar te nemen. Aandacht van de OR is dus nodig!

Plan uit het Klimaatakkoord

Het Klimaatakkoord bevat het plan om te komen tot een CO2-reductie van de werkgerelateerde personenmobiliteit. De plannen hebben betrekking op de ongeveer 8000 werkgevers met meer dan 100 werknemers in dienst. De peildatum voor het meten van het aantal werknemers is op 1 januari van elk jaar. De 100+ werkgevers rapporteren vanaf 1 januari 2023 verplicht en jaarlijks over de werkgerelateerde personenmobiliteit in het voorgaande kalenderjaar. Die melding moet uiterlijk voor 30 juni van het jaar worden gedaan.

Wat is personenmobiliteit?

Onder de personenmobiliteit wordt al het woon/werkverkeer en de zakelijke of dienstreizen waarvoor een financiële vergoeding wordt gegeven gerekend. Ook het vervoermiddel aan de werknemer in gebruik wordt gegeven, telt mee. De werkgever moet gegevens verstrekken over het aantal reizigerskilometers voor woon-werkverkeer en zakelijke mobiliteit, de gebruikte vervoermiddelen en het brandstoftype (benzine, diesel, elektrisch, groen gas, waterstof) voor bromfiets, scooter of motorvoertuig. De wet gaat naar verwachting in per 1 januari 2023. Deze datum is echter nog niet definitief.

Totalen rapporteren

Het respecteren van de privacy van werknemers was bij het ontwerpen van de maatregel een belangrijke voorwaarde. Zo mogen werkgevers alleen de totalen van de hele organisatie rapporteren. Maar… intern wordt natuurlijk wel een overzicht gemaakt van de gemaakte reizen door iedere werknemer. Bij het ontwerpen van de maatregel is rekening gehouden met de gegevens die werkgevers toch al bijhouden, bijvoorbeeld in de vorm van een rittenadministratie.
Ook vindt het kabinet het belangrijk dat het rapporteren werkgevers zo weinig mogelijk extra werk oplevert. Daarom worden vooral gegevens gevraagd die werkgevers vaak toch al bijhouden. Zij hoeven de CO2-uitstoot dus niet zelf bij te houden of te berekenen. Als die gegevens nog niet worden bijgehouden, dan vraagt dat om betrokkenheid van de OR bij het vaststellen van een regeling op dit gebied via een instemmingsverzoek.

Registreren is nog niet uitstoot verminderen

De registratie heeft als doel om de vermindering in CO2-uitstoot te monitoren, want verminderd moet er worden. Dat wordt o.a. bereikt door bij de aanschaf van nieuwe bedrijfsauto’s naar de CO2 uitstoot te kijken, maar ook de lease-auto’s te kiezen op de uitstoot die ze hebben.
De werkgever kan via het digitaal platform van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) kilometers registreren en uitstoot berekenen. Op grond van het informatierecht van de OR kan de OR deze rapportage opvragen en op die manier zelf ook monitoren of er op termijn minder wordt uitgestoten.

Voorziening voor de waarneming van gedrag, aanwezigheid of prestaties

In de WOR levert artikel 27, 1e lid, onderdeel l aan elke ondernemingsraad instemmingsrecht op over een voorziening die geschikte is voor de waarneming en controle op gedrag, aanwezigheid of prestaties van werknemers. Als er apparatuur wordt ingebouwd om ritten te registeren, dan is daarvoor de instemming van de OR nodig. Want ook al is het doel om de ritten te registreren om aan de uitstootrapportageverplichtingen te kunnen voldoen, de gegevens zijn óók te gebruiken voor de controle van de werknemer. In dergelijke gevallen is het dus van belang om afspraken te maken over de toegang tot die gegevens (wie, wanneer, waarom) en over de bewaartijd ervan. Als deze zaken horen onderdeel uit te maken van de regeling die aan de ondernemingsraad wordt voorgelegd.
Zet sowieso de registratie op de overlegagenda met de bestuurder als de onderneming meer dan 100 werknemers heeft en stel vast op welke wijze de werkgever de kilometers en uitstoot gaat bijhouden. Zo nodig is een instemmingsverzoek nodig als de bestaande regelingen daarvoor aangepast moeten worden.


  • Meer lezen over het verminderen van de CO2 uitstoot? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een regeling voor de rittenadministratie? Stuur een e-mail