Meer vrouwen benoemd tot commissaris dan mannen

Van de 85 nieuwe benoemingen in de raad van commissarissen was 55% vrouw. Daarmee is voor het voor de eerste keer dat er meer vrouwen dan mannen zijn benoemd als commissaris in een Nederlands beursgenoteerd bedrijf. Bij de benoeming van bestuurders liggen de verhoudingen tussen mannen en vrouwen beduidend anders. Ruim 84 procent van de bestuurder is man; daar is van een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen nog lang geen sprake.

Female Board Index 2022

De Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen moeten op grond van de Wet evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen er voor zorgen dat de Raad van commissarissen (RvC) voor ten minste een derde uit vrouwen bestaat, maar voor de Raad van Bestuur (RvB) is dat quotum niet van toepassing. Uit de Female Board Index 2022, waarin de benoemingen worden bijgehouden, blijkt dat het percentage vrouwen in de RvC het afgelopen jaar licht is gestegen, van 33% naar 38%. Ook het aantal vrouwelijke bestuurders nam iets toe, van 14% naar 15%.

Het gaat de goede kant op

De index geeft jaarlijks een overzicht was de man/vrouw-verhouding in de raad van commissarissen en de raad van bestuur van alle in Nederlandse organisaties die genoteerd zijn op de Euronext Amsterdam. Van de 89 beursgenoteerde ondernemingen voldoen inmiddels 72 organisaties aan het voorgestelde quotum van minimaal 33% vrouwen in de RvC. In 2021 waren dit er nog 61. Bij 23 ondernemingen is nu minimaal 33% van de RvB én minimaal 33% van de RvC vrouw. In 2021 waren dit nog er nog 16.

Stimulerende taak voor de OR

Elke ondernemingsraad heeft – op grond van artikel 28 van de WOR – de taak om de gelijke behandeling van mannen en vrouwen te bevorderen. Dat geldt niet alleen voor de verhouding in de Raden van Bestuur, de Raden van Commissarissen of Toezicht, maar ook in de verdere verdeling van de managementfuncties in de onderneming. Indien nodig kan een poosje voorkeursbeleid worden afgesproken om de man/vrouw-verhouding in balans te krijgen. Werkgevers mogen vrouwen dus een streepje voor geven zolang er sprake is van een achterstand. Dat mag echter alleen als aan de daarvoor gestelde voorwaarden wordt voldaan.
Ook bij het uitbrengen van een OR-advies voor de benoeming van een nieuwe bestuurder heeft de OR de mogelijkheid om invloed uit te oefenen op de keuze voor het geslacht van de nieuwe bestuurder. Juist omdat de M/V-verhouding bij de bestuurders bij de bedrijven nog zo in onbalans is, kan dit OR-advies van belang zijn om wat aan die onbalans te doen.


  • Zelf de Female Board Index 2022 lezen? Klik hier
  • Meer lezen over het voorkeursbeleid voor vrouwen? Klik hier
  • Meer lezen over positieve discriminatie bij sollicitaties? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het voorkeursbeleid voor vrouwen? Stuur een e-mail