Werkenden scholen minder

Werknemers hebben de afgelopen twee jaar minder scholing gevolgd en minder aan hun ontwikkeling gewerkt. Dat is de uitkomst van onderzoek door het  Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) op basis van hun tweejaarlijks arbeidsmarktonderzoek. Het SCP ziet de coronapandemie en -maatregelen als de voornaamste factor voor deze ontwikkelingen.

Invloed pandemie

Het aandeel werkenden dat tussen 2004 en 2018 op de werkvloer of via de werkgever scholing volgde is gedurende deze periode vrijwel gelijk gebleven. Ook het aantal werkenden dat te maken had met informeel leren op de werkvloer bleef sinds 2013 constant. Door COVID-19, het thuiswerken en de lockdown-maatregelen is dit afgenomen. Volgens het SCP lijkt het vooralsnog een tijdelijke teruggang Welke effecten de coronapandemie op de lange termijn heeft op de arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen, moet nog worden onderzocht.

Duurzame inzetbaarheid

De overheid wil al enkele jaren scholing, en daarmee een betere loopbaanontwikkeling, stimuleren bij werkenden. Zo is daar o.a. het STAP-budget ingevoerd, naast andere subsidieregelingen die door verschillende partijen worden aangeboden. Scholing is een essentieel onderdeel van wat nodig is om duurzaam inzetbaar te blijven. Het scholingsbeleid van de onderneming is dan ook een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid. Wijzigingen in de bestaande scholingsregelingen moeten in de vorm van een instemmingsverzoek aan de OR worden voorgelegd. Bespreek de huidige scholingspraktijk met de bestuurder en stel maatregelen voor om daar verbetering in aan te brengen.


  • Meer lezen over het onderzoek door het SCP en de duurzame inzetbaarheid? Klik hier
  • Meer lezen over het STAP-budget? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren? Stuur een e-mail