Nieuwe versie Werkwijzer Poortwachter

Er is een nieuwe versie van  de Werkwijzer Poortwachter door het UWV gepubliceerd. De Werkwijzer is bedoeld voor werkgevers en vormen een richtlijn voor de aanpak van de re-integratie van zieke werknemers. De nieuwe richtlijn verandert de manier waarop de werkgever zijn zieke medewerkers behandeld. Ook is er een aanvulling over COVID-19 verschenen. Reden genoeg voor elke OR en/of VGWM-commissie om zich te verdiepen in de verzuim- en re-integratieregeling van de onderneming.

In de Werkwijzer Poortwachter is weliswaar gericht op werkgevers, bedrijfsartsen en andere betrokkenen, maar ook de OR vindt er de actuele informatie over de begeleiding en re-integratie van zieke of arbeidsongeschikte collega’s. Ook staat in de werkwijzer hoe de verzekeringsarts en de arbeidsdeskundige van UWV de ondernomen re-integratie-inspanningen van de werkgever en werknemer beoordelen.

Werknemers Participatiewet

In de Werkwijzer Poortwachter van 1 augustus 2022 is ook aandacht besteed aan de (kwetsbare) medewerkers met een WSW-indicatie en beschut werk vanuit de Participatiewet. Zo wordt voor deze werknemers die via het UWV gedetacheerd zijn, van de formele werkgever een extra inspanning verwacht om passend werk binnen de eigen organisatie te vinden en om het werk aan te passen aan de actuele mogelijkheden van de werknemer. De reden daarvoor is dat van een re-integratie bij een andere werkgever van deze werknemers niet snel aan de orde zal zijn. Wel moeten werkgevers de mogelijkheden voor plaatsing in passend werk buiten de eigen organisatie hebben onderzocht.

Aanvulling COVID-19

Eind juli is er een update verschenen van het COVID-19-addendum op de Werkwijze Poortwachter. In deze aanvulling, die voor het eerst in mei 2020 verscheen, staat hoe UWV de re-integratie-inspanningen van een werkgever beoordeelt, rekening houdend met de op dat moment geldende COVID-19-maatregelen.

Ziekteverzuimbeleid

Als de wijzigingen in de UWV-werkwijzer ook een wijziging van de re-integratiewerkwijze van de onderneming als gevolg heeft, dan is het instemmingsrecht van de OR aan de orde. Zet de nieuwe werkwijzer dan ook op de overlegagenda om met de bestuurder te overleggen over wat nodig is om met de nieuwe richtlijnen te werken. Ook het addendum over COVID-19 kan op de agenda. Zeker nu het aantal werkenden met long Covid oploopt is het in ieders belang dat hun re-integratie goed verloopt.


  • Zelf de nieuwe werkwijzer Poortwachter downloaden? Klik hier
  • Zelf de Quick start Werkwijzer Poortwachter downloaden? Klik hier
  • Zelf het addendum COVID19 downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het verzuim- en re-integratiebeleid? Stuur een e-mail