Wijzigingen in de regels voor personeel per 1 juli 2022

Ook halverwege het jaar is de mogelijkheid om veranderingen in wet en regelgeving door te voeren. Ook dit jaar is er per 1-7-2022 het nodige veranderd.

Meer loon en andere afspraken

  • Het wettelijk minimumloon stijgt met 1,81%. Werkgevers betalen in de tweede helft van 2022 minimaal € 1.756,20 bruto per maand aan werknemers van 21 jaar en ouder met een fulltime dienstverband. Ook gaan de nieuwe rekenregels in.
  • De afspraak die Nederland met België en Duitsland maakte in de coronacrisis om dubbele heffing van loonbelasting voor grensarbeiders te vermijden, eindigt per 1 juli.
  • In voorgaande jaren sloot eind juni het tweede aanvraagtijdvak van de scholingssubsidie SLIM, maar dit jaar loopt het aanvraagtijdvak langer wat langer door.
  • Het derde aanvraagtijdvak van het populaire STAP-budget vangt aan.
  • De resterende wettelijke vakantiedagen van 2021 vervallen. De vervaldatum geldt alleen als de werkgever de werknemer hierover goed en duidelijk heeft geïnformeerd. Het is ook mogelijk dat er andere afspraken (langer dan 18 maanden) zijn gemaakt over de vervaldatum van de wettelijke vakantiedagen;
  • Op 1 juli zou er ook een tegemoetkomingsregeling voor (ex-)werkenden met een beroepsziekte door gevaarlijke stoffen worden ingevoerd, maar de ingangsdatum van deze regeling is uitgesteld.

Eisen RI&E

Per 12-7-2022 worden ook de eisen aan de RI&E aangescherpt. Vooral de toetsing door een gecertificeerde arbo-kerndeskundige is daarbij van belang.

Maandje later

Een maand later; op 1 augustus 2022 om precies te zijn, volgen (waarschijnlijk) wetswijzigingen voor studiekosten, nevenwerk en ouderschapsverlof.
Er is dan de inwerkingtreding van de Wet implementatie Europese richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Die wet bevat nieuwe regels voor de informatieplicht van werkgevers, het studiekostenbeding, het nevenarbeidbeding en de mogelijkheid om te verzoeken om meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Een dag later, op 2 augustus, gaat de Wet betaald ouderschapsverlof in. Ook hierin zijn diverse wijzigingen opgenomen, zoals de introductie van negen weken betaald ouderschapsverlof de maatregel is die voor organisaties de meeste gevolgen zullen hebben. Een regel die in augustus juist ten einde komt, is de tijdelijke vrijstelling van de werkvergunningsplicht voor Oekraïners.


  • Als OR aan de slag met de invoering van de nieuwe wettelijke regels? Stuur een e-mail