Bedrijfsarts delegeert het eerste verzuimspreekuur

Mag een bedrijfsarts het eerste verzuimspreekuur met een werknemer overdragen aan een arbo-verpleegkundige? Onlangs hebben het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg  en het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch daar duidelijkheid over gegeven. Wat heeft de OR met aan deze uitspraken?

Taakdelegatie

Officieel heet het ‘taakdelegatie’ en het betekent dat een bedrijfsarts bepaalde taken mag overlaten aan een andere arbo-professional. In dergelijke gevallen blijft hij altijd eindverantwoordelijk. De Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB) heeft in 2020 uitgewerkt welke taken door de bedrijfsarts overgedragen mogen worden. Maar valt het eerste verzuimspreekuur (of contact) daar ook onder? Een onverkwikkelijke casus geeft antwoorden.

Arbo-verpleegkundige doet eerste contact

Bij de arbodienst wordt een ziekmelding via de werkgever van een werknemer ontvangen. Bij deze arbodienst werkt met taakdelegatie. Daarbij delegeert de  eindverantwoordelijke bedrijfsarts taken aan een arbo-verpleegkundige op basis van een taakdelegatie-overeenkomst. De arbo-verpleegkundige ziet de volgende dag deze medewerker en oordeelt dat die – rekening houdend met de beperkingen – de volgende dag weer zijn gewone werk kan uitvoeren. De medewerker roept een dag later de hulp in van een advocaat; die verzoekt om een second opinion om de casus opnieuw te beoordelen.
Het vervolg van de casus verdient geen schoonheidsprijs, want er worden over en weer klachten ingediend. Uiteindelijk knalt de zaak ook arbeidsrechtelijk en ontbindt de kantonrechter de arbeidsovereenkomst, onder toekenning van de transitievergoeding. De werknemer moet wel de proceskosten van de werkgever betalen.
De werknemer laat het er niet bij zitten en dient een klacht in tegen de bedrijfsarts en gaat in hoger beroep bij het gerechtshof, onder meer i.v.m. het feit dat hij het eerste spreekuur heeft gedelegeerd.
Het regionaal tuchtcollege voor de gezondheidszorg oordeelt dat een deel van de klachten gegrond zijn en legt de bedrijfsarts een berisping op. Deze wordt mede veroorzaakt door diens arrogante houding (hij verschijnt niet op de zitting). Naast de onprofessionele communicatie met de advocaat wordt ook het verwijt gemaakt dat hij de verzuimbegeleiding eenzijdig heeft neergelegd en dat terwijl hij zelf de medewerker nooit heeft gezien.

Verzuimspreekuur overdragen

De medewerker klaagt onder meer over de delegatie van het spreekuur aan de arbo-verpleegkundige. Dat zou in strijd zijn met het NVAB Standpunt Delegatie van Taken door de Bedrijfsarts. Daarin staat immers dat de bedrijfsarts het “spreekuur bedrijfsarts uiterlijk zes weken na aanvang verzuim” niet kan delegeren. Zowel het regionaal als centraal tuchtcollege komen tot dezelfde conclusie: in het NVAB-standpunt wordt het niet te delegeren spreekuur bedoeld dat als basis dient voor de op te stellen probleemanalyse. Andere spreekuren, ook wel re-integratiespreekuren, mag de bedrijfsarts wel delegeren aan een daartoe bekwame gedelegeerde.

En de OR?

De ondernemingsraad heeft instemmingsrecht op het contract met de arbodienst en zelfs overeenstemmingsrecht bij de keuze voor een vrijgevestigde bedrijfsarts. In dat contract kunnen afspraken opgenomen worden over de taakdelegatie door de bedrijfsarts. Gezien het feit dat er te weinig bedrijfsartsen zijn zal van die delegatie vaak sprake zijn. Dat betekent dat medewerkers die zich ziekmelden alleen voor die gevallen waarin de bedrijfsarts zijn taken niet mag delegeren met de arts te maken krijgt en in de andere gevallen met een arbo-medewerker van de arbodienst. Dat heeft zeker nadelen, want in dat geval gaan er meer professionals over dezelfde casus en is het van belang dat er coöperatief wordt samengewerkt.
Een tijdige en inhoudelijk deugdelijke evaluatie van de prestaties van de arbodienst is dan ook op zijn plaats. De OR kan steekproefsgewijs bij de achterban peilen hoe de dienstverlening door de arbodienst wordt ervaren en wat hun ervaringen zijn met de taakdelegatie.
Bij het instemmen met een nieuw contract is van belang welke afspraken over de delegatie worden gemaakt.


  • Zelf de uitspraak van de van het gerechtshof lezen? Klik hier
  • Zelf de uitspraak van het Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg Den Haag lezen? Klik hier
  • Zelf het Standpunt over de taakdelegatie van de NVAB lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het contract met de arbodienst? Stuur een e-mail