Wetswijziging nodig voor drugs- en alcoholtest op het werk

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid meldt in een Kamerbrief dat ze de aangepaste wetgeving voor het testen op alcohol of drugs op de werkvloer weer heeft opgestart. Door de coronacrisis was dat traject eerder stopgezet.

Werken met linke soep

In Nederland zijn er zo’n 400 ondernemingen die onder het ‘Besluit risico’s zware ongevallen’ (BRZO) vallen. Dat zijn vooral chemische bedrijven waarin het risico op grote gevolgen van een ongeval bestaat. Voor het vergroten van de veiligheid is het absoluut noodzakelijk dat werknemers die met gevaarlijke stoffen werken niet onder invloed zijn van alcohol, drugs of medicijnen. Op dit moment ontbreekt het aan daarvoor passende wetgeving om dat te mogen testen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft in 2019 bepaalt dat het volgens de huidige privacywetgeving verboden is om drugs- en alcoholtests bij personeel af te nemen. Oók als ze daar zelf toestemming voor geven, óók als de test door een bedrijfsarts wordt uitgevoerd.

AMD-beleid

Sowieso is het nodig dat de werkgever een zorgvuldig alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid (ADM-beleid) vaststelt. Daarvoor is de instemming van de OR noodzakelijk, omdat het een regeling op het gebied van de arbeidsomstandigheden betreft. De eerste aanzet voor een nieuwe wettelijke regeling is van begin 2020. Door een wijziging van de Arbowet moet het voor werkgevers die vallen onder het Besluit risico’s zware ongevallen (BRZO), mogelijk worden om in vooraf in het AMD-beleid vastgelegde specifieke risicosituaties voor specifieke functies en functiegroepen te testen op alcohol- of drugsgebruik.

Het kan zijn dat  werkgevers in andere sectoren in de toekomst ook de wettelijke mogelijkheid krijgen om werknemers te testen. Dat wordt – met gebruikmaking van de ervaringen bij de BRZO-ondernemingen – onderzocht. Minister Van Gennip streeft ernaar om het wetsvoorstel in het najaar van 2022 aan te bieden voor internetconsultatie.

Testen mag in sommige gevallen nu al

Op dit moment is het afnemen van drugs- en alcoholtests alleen toegestaan voor bepaalde beroepen onder meer vallen onder de Scheepvaartverkeerswet, Spoorwegwet, de Wet lokaal spoor en de Wet luchtvaart. De tests mogen volgens de wetgeving alleen door met opsporing belaste ambtenaren worden afgenomen. Dat kan gaan om ademtests, maar ook bloedtests zijn mogelijk.

Tips voor een zorgvuldig ADM-beleid

Een goede regeling maak je samen; dus werkgever en de ondernemingsraad als vertegenwoordiger van de in de onderneming werkzame mensen. Het Trimbos-instituut heeft een handreiking gepubliceerd die werkgevers kunnen gebruiken bij het vormen van hun ADM-beleid. De OR kan daar zijn voordeel mee doen.


  • Zelf de handreiking AMD-beleid downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het AMD-beleid in de onderneming? Stuur een e-mail