Werknemers moeten meer zeggenschap krijgen over waar ze werken

Als het aan vakbond FNV ligt, dan moeten werknemers meer zeggenschap krijgen over de plek waar ze willen werken; thuis of op kantoor. Werkgevers en vakbonden hebben daarover een akkoord bereikt in de Sociaal-Economische Raad (SER). De bond streeft naar wetgeving voor alle werknemers. In veel ondernemingen wordt gewerkt aan een thuiswerkregeling nu het thuiswerkadvies van de overheid is vervallen. De OR heeft daar een belangrijke rol in.

Individuele en collectieve afspraken

In de praktijk maken werkgevers en werknemers al afspraken over waar het werk door de werknemer wordt uitgevoerd, individueel maar ook collectief. Werkgeversvereniging AWVN meldde dat zulke afspraken al zijn opgenomen in 155 Cao’s. Daar komt nog een onbekend aantal bedrijfseigen regelingen bij. AWVN verwacht dat dit alleen maar toeneemt. De FNV wil dat het onderwerp bespreekbaar wordt waar het nu nog onbespreekbaar is, bijvoorbeeld bij de callcenters.

SER-advies

De SER heeft op 31 maart 2022 advies uitgebracht over het hybride werken. Het advies bevat diverse aanbevelingen rond regelgeving over hybride werken. Plaats- en tijdonafhankelijk werken vraagt om aanpassing van de wettelijke regels. Daarvoor adviseert de SER om de wet “Werken waar je wilt” en de wet “Flexibel werken” bij te stellen. Daarnaast is het belangrijk om in te zetten op preventie van fysieke en mentale klachten, door vergroting van deskundigheid en handhaving bij gezond en veilig hybride werken. Voor specifieke groepen werkenden, waaronder grenswerkers en werkenden met een beperking is steun nodig, en ruimte om collectieve afspraken te maken. Ook adviseert de SER om de (digitale) infrastructuur, vaardigheden en cybersecurity te verbeteren die nodig zijn om hybride werken beter en veiliger te doen. Denk ook aan eenduidiger fiscale regelingen en zorg dat ze meer ruimte bieden voor hybride werken. Onderzoek de positieve gevolgen van hybride werken op het milieu en filevorming en ondersteun de verruiming van mogelijkheden om hybride te werken, onder andere door de ontwikkeling van de regio’s te stimuleren. Tot slot beveelt de SER aan om kennis en advies over hybride werken te verspreiden en beschikbaar en toegankelijk te maken.

Tips voor de ondernemingsraad

De mogelijkheid voor werknemers om naar eigen keuze ook (een deel) thuis te werken past bij goed werkgeverschap. Het maakt de werknemer mogelijk om balans te zoeken in werk- en zorgtaken.
Daarnaast zijn er voordelen als het besparen op reistijd en reiskosten en is er minder kantooroppervlak nodig als er hybride gewerkt wordt.

Aandachtspunten voor een thuiswerkregeling:

  • afspraken over de minimale aanwezigheid van werknemers op kantoor;
  • afspraken over arbeidstijden en beschikbaarheid (en daarmee ook over onbereikbaarheid);
  • afspraken over de arbeidsomstandigheden thuis en de vergoeding daarvoor;
  • het opnemen van het thuiswerken in de risico-inventarisatie en -evaluatie RI&E;
  • aandacht voor de technische hulpmiddelen die voor de thuiswerken verstrekt moeten worden;
  • afspraken over reiskostenvergoeding.

Door de arbeidsomstandigheden- en arbeidstijdencomponent is en thuiswerkregeling
instemmingsplichtig. Voor zover nog niet in de cao geregeld: de OR kan dan het initiatief nemen om de thuiswerkregeling op de overlegagenda te zetten en met de bestuurder te bespreken.


  • Zelf het SER-advies over het hybride werken downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met een thuiswerkregeling? Stuur een e-mail