Recordaantal fusies en overnames

Ondanks corona is er in 2021 flink gefuseerd en overgenomen.  Er zijn 892 fusies en overnames aangemeld bij de SER, en dat is een record. De SER legt zelf een verband met de coronacrisis: fusies zijn vaak een overlevingsstrategie voor ondernemingen. Ook vonden veel fusies doorgang die eerder in de wachtstand waren gezet. Over 9 van de 892 fusies kwam een klacht bij de SER binnen. In 2020 zijn er 633 fusies en overnames gemeld.

Fusiegedragsregels

Fusies en overnames vallen onder de opgestelde fusiegedragsregels. Die voorzien o.a. in een tijdige melding ervan bij de SER, maar ook bij de bonden die over een fusie moeten worden ingelicht voordat er daadwerkelijk tot een fusie besloten wordt. De regels gelden voor het bedrijfsleven, maar ook voor overheid en non-profitorganisaties.

Op grond van artikel 25, 1e lid, onderdeel b is het adviesrecht van de OR van toepassing op een voorgenomen fusie of overname. De OR heeft het recht (artikel 4, 7e lid van de Fusiegedragsregels) om voordat het OR-advies gegeven wordt kennis te nemen van de standpunten van de vakbonden t.a.v. de fusie of overname. In de praktijk blijken veel fusies niet bij de SER te worden gemeld.

Geschillen bij het fuseren

De SER heeft een geschillencommissie ingesteld waarbij geschillen kunnen worden aangemeld. Vorig jaar was er maar in 1 procent van de fusies aanleiding voor het indienen van een klacht. De commissie kan geen sancties opleggen, maar heeft ook de mogelijkheid om te bemiddelen als dat nodig is.

De SER heeft voor ondernemingsraden een handreiking over dit onderwerp opgesteld.


  • Zelf de Fusiegedragsregels downloaden? Klik hier
  • Meer lezen over de Geschillencommissie Fusiegedragsregels? Klik hier
  • Zelf de Handreiking ‘Rol, rechten en bevoegdheden or bij fusies en overnames’ downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met het adviseren over fusie of overname? Stuur een e-mail