OR stemt in met verlaging arbeidsvoorwaarden

Als de onderneming te maken krijgt met tegenvallende bedrijfsresultaten wordt er ingegrepen. Als eerdere maatregelen onvoldoende werken wordt het voorstel gedaan om de arbeidsvoorwaarden te verlagen. De OR adviseert positief op dit voorstel, maar acht werknemers zijn het daar niet mee eens. Ze stappen naar de rechter om de verlaging van hun salaris aan te vechten.

Wat er aan vooraf ging

In 2019 investeert de aandeelhouder in de metaalonderneming die financiële problemen kent. Voorwaarde is dat de organisatie moet worden aangepast. Het plan om 30 fte aan personeelsreductie door te voeren krijgt een positief advies van de OR. Desalniettemin blijkt de ingreep niet voldoende om het bedrijf er financieel weer bovenop te helpen. Daarop doet de directie het voorstel om de arbeidsvoorwaarden te verlagen, omdat verdere personeelsreductie niet gewenst is. De salarissen liggen op dat moment tot 12 procent boven de schalen uit de cao Metalektro. Ook wordt er op de seniorendagen bezuinigd. Ook over dit voorstel adviseert de OR positief. Acht van de medewerkers zijn het niet eens met hun salarisverlaging en stappen naar de kantonrechter.

Oordeel kantonrechter

De onderneming heeft destijds nadrukkelijk aan werknemers gevraagd of ze in financiële problemen zouden komen als hun salaris werd verlaagd. De acht klagers hebben zich toen niet gemeld. De kantonrechter stelt daarnaast vast dat de bezuinigingen evenredig over de verschillende inkomensgroepen zijn verdeeld. Iedereen levert in gelijke mate aan inkomen in. Daarmee stelt de kantonrechter vast dat de onderneming zorgvuldig heeft gehandeld, en het dus niet onredelijk was om het loonoffer van het personeel te vragen. Ondanks de verlaging in salaris liggen die nog steeds boven de minimumschalen van de cao. De werknemers worden in het ongelijk gesteld.
Inmiddels is er een nieuwe eigenaar voor de onderneming die ervoor gezorgd heeft dat het bedrijf vrij van schulden is en er weer winst wordt gemaakt. Alle werknemers krijgen weer een winstuitkering, ook de acht klagers.

Commentaar

Werkgevers krijgen door een positief OR-advies over het verminderen van de arbeidsvoorwaarden geen carte blanche om die eenzijdig te verlagen zonder de toestemming van de werknemer(s). In veel arbeidsovereenkomsten is een eenzijdig wijzigingsbeding opgenomen, waardoor een werkgever – alleen in geval van zwaarwegende bedrijfseconomische redenen – zonder de toestemming van de werknemer de arbeidsvoorwaarden mag aanpassen. Komt dat beding niet in de arbeidsovereenkomst voor, dan moet sowieso toestemming worden gevraagd. Er wordt dan getoetst of op de maatregel de z.g. redelijkheid en billijkheid van toepassing zijn. Als de OR een positief advies gegeven heeft, dan wordt dat meegewogen in de beoordeling, maar doorslaggevend zal dat advies nooit zijn.
De rechtbank oordeelt dat de werkgever in dit geval zorgvuldig gehandeld heeft en dat de bezuinigingsmaatregel noodzakelijk was voor het voortbestaan van de onderneming.


  • Zelf de uitspraak van de rechtbank lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de arbeidsvoorwaarden in de onderneming? Stuur een e-mail