Sneller medezeggenschapsmogelijkheden voor uitzendkrachten

Zo af en toe wordt er nog wat aan de Wet op de ondernemingsraden (WOR) veranderd. In dit geval gaat de verandering over de betrokkenheid van uitzendkrachten bij de medezeggenschap van de onderneming waarin ze voor het uitzendbureau aan het werk zijn. Ook verandert er wat in de vereisten voor de instelling van een vaste OR-commissie. De bepalingen die nu al in de WOR daarover staan worden versoepeld. Het wetsvoorstel is onderdeel van een verzamelwet van SZW waarin meerdere wetswijzigingen worden doorgevoerd.

Sneller rechten voor uitzendkrachten

Nu bouwen uitzendkrachten medezeggenschapsrechten op vanaf het moment dat ze 24 maanden in de onderneming werkzaam zijn. Deze periode wordt nu verkort tot 15 maanden. Dat betekent dat een uitzendkracht na vijftien maanden als ‘een in de onderneming werkzaam persoon’ moet worden gezien en drie maanden daarna zowel actief (stemmen) als passief (kandidaat stellen) kiesrecht heeft. Na 15+3=18 maanden hebben de uitzendkrachten ook de mogelijkheid om in de OR van het inlenend bedrijf gekozen te worden. Daarnaast hebben ze en houden ze hun medezeggenschapsrechten bij het uitzendbureau. Het kan in de praktijk voorkomen dat uitzendkrachten OR-lid zijn in twee ondernemingen.
De uitzendkracht moet (op grond van artikel 690, titel 7.10 van het Burgerlijk Wetboek) formeel in gewerkt hebben in het kader van de werkzaamheden van de onderneming. Zo zal een uitzendkracht aan de lopende band wel in die categorie medewerkers vallen, maar een schoonmaker van de sanitaire voorzieningen niet. Het onderscheid is arbitrair, want schone douches en toiletten dragen natuurlijk ook bij aan de werkzaamheden die in de onderneming verricht moeten worden, speciaal als hygiëne een rol speelt in de productie. Naar verwachting gaat de wijziging op 1-1-2022 in.

Vaste OR-commissies

Ook de regels voor de samenstelling van vaste OR-commissies worden versoepeld. Nu moeten die commissies voor de meerderheid uit OR-leden bestaan, maar die bepaling wordt losgelaten. Door deze wijziging kunnen straks meer deskundige werknemers die niet in de OR zitten wel in de commissie plaatsnemen en zo de ondernemingsraad ondersteunen in zijn taken. Er is echter wel een ‘mits’ aan de orde: een commissie met een minderheid aan OR-leden heeft geen advies- en instemmingsrecht, dat blijft in die gevallen voorbehouden aan de OR zelf. Bestaat de commissie voor meer dan de helft uit OR-leden, dan kan de OR de advies- en instemmingsbevoegdheden nog wel aan de commissie overdragen.

Wijzigingen op drie plaatsen

 1.  In artikel 1, derde lid, onderdeel a, wordt “ten minste 24 maanden” vervangen door “ten minste  15  maanden”.
 2. Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:
  1. In het tweede lid wordt “ten minste 6 maanden” vervangen door “ten minste 3 maanden”.
  2. In het derde  lid wordt “ten minste een jaar” vervangen door “ten minste 3 maanden”.
 3. Artikel 15, tweede lid, komt  te luiden:
  2. De ondernemingsraad kan met inachtneming van het eerste  lid vaste commissies instellen voor de behandeling van door hem aangewezen onderwerpen. In een vaste commissie kunnen naast een  of meer leden  van de ondernemingsraad ook andere in de onderneming werkzame personen zitting hebben. De  ondernemingsraad kan  in het instellingsbesluit van een vaste commissie zijn rechten en bevoegdheden ten aanzien van de door hem aangewezen onderwerpen, met uitzondering van de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, geheel of gedeeltelijk aan de betrokken commissie  overdragen, indien de meerderheid van het aantal leden van de commissie uit leden van de ondernemingsraad bestaat.

Check je OR-reglement en instellingsbesluiten

Als (vermoedelijk) op 1-1-2022 deze bepalingen van kracht worden is het zaak om het OR-reglement te herzien op de bepalingen voor de actieve en passieve kiesrechten van uitzendkrachten. Evenzo kan beoordeeld worden of de instellingsbesluiten voor de vaste OR-commissies nog aan de wet- en regelgeving voldoen.


 • Zelf de verzamelwet SZW 2022 lezen? Klik hier
 • Als OR aan de slag met de wetswijzigingen in de WOR? Stuur een mail