IntegriteitsWijzer is handig hulpinstrument voor de OR

Het Huis voor Klokkenluiders (HvK) heeft onlangs de IntegriteitsWijzer gepubliceerd. Daarmee kan vastgesteld worden in het integriteitsbeleid van de organisatie volstaat en wat er beter kan of beter moet. Niet alleen handig voor de integriteitsfunctionaris of de compliance officer, maar ook voor de ondernemingsraad.

Voorkomen van integriteitsschendingen en misstanden

De IntegriteitsWijzer is een tool dat met een online vragenlijst van 35 vragen – verdeeld over zeven thema’s – inzicht geeft in het huidige organisatiebeleid op dat gebied. Het doel is natuurlijk om te voorkomen dat integriteitsschendingen en misstanden plaats vinden. Ook de ondernemingsraad zou de lijst online kunnen invullen. En de verbeterpunten zijn vervolgens onderwerp van gesprek in het overleg met de bestuurder. Er wordt naar de volgende zeven thema’s gevraagd:

 1. Leiderschap & strategie;
 2. Waarden & normen;
 3. Regels & procedures;
 4. Personeel & cultuur;
 5. Melding & handhaving;
 6. Communicatie & verantwoording;
 7. Planning en coördinatie & borging.

Een zaak voor medewerkers, bestuurder en OR

Als de vragenlijst wordt ingevuld door werknemers van verschillende afdelingen en met verschillende functies, ontstaat een compleet beeld van de integriteit binnen de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan werknemers van personeelszaken, juridische zaken, financiën, audit, beveiliging, ICT maar ook vertrouwenspersonen en OR-leden. De resultaten zijn terug te lezen in een beknopte rapportage, die bestaat uit vijf onderdelen:

 1. de overall score van het integriteitsbeleid;
 2. de score op zeven integriteitsthema’s;
 3. de mate van onzekerheid uitgedrukt in het aantal antwoorden ‘weet niet’;
 4. de score uitgedrukt in drie control-typen;
 5. de score op een aantal (minimaal) noodzakelijk geachte integriteitsmaatregelen.

De rol van de OR

De uitkomsten van de vragenlijst kan voor de ondernemingsraad aanleiding zijn om het integriteitsbeleid voor overleg met de bestuurder te agenderen. Zo nodig kan dat in de vorm van een ongevraagd advies en/of in de vorm van een initiatiefvoorstel. Denk aan verbeteringen in de klokkenluidersregeling of interne klachtenregeling. En als de regelingen worden aangepast, dan is het instemmingsrecht van de OR van toepassing.


 • Zelf de IntegriteitsWijzer invullen? Klik hier
 • Als OR aan de slag met het integriteitsbeleid van de onderneming? Stuur een mail