Hulp bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon

Het Platform Professionalisering Vertrouwenspersonen (PPV) heeft in samenwerking met het Ministerie van SZW een informatieblad gepubliceerd dat (kleine) organisaties helpt bij het benoemen van een professionele vertrouwenspersoon. In veel van deze kleinere organisaties wordt de keuze gemaakt voor een of twee van de eigen medewerkers die deze taak toegewezen krijgen, maar hier worden de voordelen van een professionele vertrouwenspersoon uit de doeken gedaan.

Inhoud van het informatieblad

Het informatieblad bevat informatie over de meerwaarde die een vertrouwenspersoon kan hebben en een checklist met aandachtspunten om de vertrouwenspersoon op een professionele manier in de organisatie te laten functioneren.
Het informatieblad vertrouwenspersoon richt zich op kleinere werkgevers (<200), maar is ook interessant voor de ondernemingsraad, de werknemer en de vertrouwenspersoon zelf.

De taken van een vertrouwenspersoon

Vertrouwenspersonen bieden medewerkers de mogelijkheid om melding te maken ongewenste omgangsvormen en kunnen de medewerkers ondersteunen, begeleiden, zoeken naar oplossingen, doorverwijzen of nazorg bieden. Ook het geven van voorlichting over een gezonde en veilige werkomgeving en het signaleren en adviseren aan de bestuurder over knelpunten op het gebeid van de ongewenste omgangsvormen hoort bij het takenpakket. Vanzelfsprekend heeft elke vertrouwenspersoon een geheimhoudingsplicht en wordt er volledig vertrouwelijk gewerkt.

De rol van de ondernemingsraad

Op alle mogelijke manieren heeft de ondernemingsraad invloed op het klachtenbeleid van de onderneming. Bijvoorbeeld door het instemmingsrecht bij het instellen, wijzigen of intrekken van een klachtenregeling voor de in de onderneming werkzame personen. Een regeling voor de vertrouwenspersoon kan daar onderdeel van uitmaken. Daarnaast kan de raad er op toezien dat in de RI&E ook de risico’s op het gebied van de psychosociale arbeidsbelasting (PSA) worden geïnventariseerd en… worden aangepakt in de vorm van een plan van aanpak. Ook op dat plan heeft de OR instemmingsrecht. In sommige gevallen wordt middels een Medewerkersonderzoek (MO) onderzoek gedaan naar de PSA-belasting. In dat geval is het MO instemmingsplichtig.
Het komt vaak voor dat de HR-medewerker tevens vertrouwenspersoon is. Het werpt daardoor mogelijk wel een drempel op voor medewerkers om naar de HR-medewerker te stappen. W.s. is die drempel lager als er een onafhankelijke en professionele vertrouwenspersoon beschikbaar is. Sommige organisaties spreken af dat ze van vertrouwenspersoon ruilen, zodat beide organisaties – met gesloten beurs – over een onafhankelijke vertrouwenspersoon beschikken. De OR zou daartoe een initiatiefvoorstel kunnen doen, dat geldt ook voor het voorstel dat de vertrouwenspersonen gecertificeerd zijn door de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen.


  • Zelf het ‘Informatieblad professionele vertrouwenspersonen’ downloaden? Klik hier
  • Als OR aan de slag met de vertrouwenspersoon? Stuur een mail