Banenafspraak is in 2020 net niet gehaald

Het is de eerste keer sinds de start van de banenafspraak in 2015 dat de gezamenlijke doelstelling van werkgevers en overheid om voor 1-1-2026 125.000 banen te creëren niet is gehaald. Opnieuw blijft vooral de overheid achter bij het creëren van banen voor mensen met een arbeidsbeperking. Ook de ondernemingsraad heeft een wettelijke taak op dit gebied.

Overheid haalt streefcijfers niet

Uit de nieuwste cijfers blijkt dat markt- en overheidswerkgevers in 2020 voor het eerst gezamenlijk het afgesproken aantal banen niet hebben gehaald. Van de 67.500 banen die er eind 2020 hadden moeten zijn, hebben overheid en bedrijfsleven er gezamenlijk 66.097 gerealiseerd. Hiervan hebben marktwerkgevers 53.799 banen gecreëerd. Zij moesten dit jaar 50.000 banen realiseren. De overheidswerkgevers hebben in 2020 12.298 banen van de afgesproken 17.500 banen gerealiseerd.
Per saldo heeft de private sector in 2020 minder extra banen gecreëerd dan in de voorgaande jaren. In 2019 stond de teller al op 51.829 banen. Mogelijk is de COVID-pandemie daar de oorzaak van. Overheidswerkgevers hebben daarentegen iets meer dan de afgesproken toename van 2.500 banen over 2020 gerealiseerd.
Minister Koolmees (SZW) heeft vanwege de coronacrisis eenmalig 36 miljoen euro gereserveerd binnen het aanvullend sociaal pakket. Hiermee kunnen mensen uit de doelgroep banenafspraak die hun baan (dreigen te) verliezen naar nieuw werk worden begeleid.

Wetsvoorstel vereenvoudiging banenafspraak ‘on hold’

Het wetsvoorstel voor vereenvoudiging van de Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten is aangehouden door de demissionaire status van het kabinet. In het wetsvoorstel is opgenomen dat het onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven in de banenafspraak vervalt. Omdat het ook nog niet duidelijk is wanneer het volgende kabinet aantreedt, is de minister van plan UWV en de Belastingdienst toestemming te geven om alvast in te spelen op de verdere verlenging van de opschorting van de uitvoering van de quotumheffing tot 1 januari 2024. Het nieuwe kabinet heeft als taak om het verbeteren van de banenafspraak door de Kamers te loodsen.

Rol van de ondernemingsraad

Artikel 28 van de WOR verplicht elke OR om de arbeidsdeelname van arbeidsbeperkten en minderheden te bevorderen. De ondernemingsraad kan met de bestuurder afspraken maken over inclusief personeelsbeleid en wat de werkgever kan doen om banen aan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. De overheid werkt daar óók aan mee door loonkostensubsidie als een werknemer niet zelfstandig het minimumloon kan verdienen. Gemiddeld zou op ongeveer 1 op de 25 fte’s een medewerker uit het doelgroepenregister aan het werk geholpen moeten worden. Sommige bedrijven halen dat glansrijk, andere ondernemingen hebben niemand aan het werk.

Voor de OR is het van belang om vooral naar de mogelijkheden te zoeken, in plaats van redenen waarom nu juist in ons bedrijf geen plek is voor mensen met een arbeidsbeperking.


  • Zelf de Kamerbrief Banenafspraak 2020 lezen? Klik hier
  • Als OR aan de slag met inclusief personeelsbeleid? Stuur een mail