Corona-vaccinatie voor werknemers?

Wat mag de werkgever van zijn werknemers verwachten als duidelijk is dat de gevolgen van de coronapandemie fors te beperken zijn door vaccinatie? En… waar moet de ondernemingsraad op letten?

Werkgever en werknemer verantwoordelijk

De werkgever is – bij wet – verantwoordelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving, en een werknemer moet er voor zorgen dat hij alle instructies en maatregelen van de werkgever opvolgt. Ook híj heeft een verantwoordelijkheid om bij te dragen aan een veilige en gezonde werkomgeving. Gaat die verantwoordelijkheid zo ver dat er verplicht gevaccineerd moet worden?

Vaccinatie mag niet verplicht worden

Hoe raadzaam of verstandig het ook is: een werkgever mag een werknemer niet verplichten zich te laten vaccineren. Dit is in strijd met het (mensen)recht op lichamelijke integriteit, en het is de werknemer die zelf beslist wat er met zijn lijf gebeurt. Het vragen naar vaccinatie is ook verboden, evenals het registreren van het al dan niet gevaccineerd zijn. Medewerkers hebben recht op privacy en het noteren van een vaccinatie of het ontbreken ervan is het verwerken van een bijzonder persoonsgegeven. Voor dat verwerken ontbreekt een wettelijke grondslag. De bedrijfsarts mag wel vragen of een medewerker gevaccineerd is, maar mag het antwoord niet delen met de werkgever.

Niet gevaccineerd en toch corona gekregen

Werkgevers zullen wel eens mopperen op werknemers die zich arbeidsongeschikt melden omdat ze in quarantaine moeten omdat ze besmet zijn met het virus. Maar wat als een werknemer dit had kunnen voorkomen door zich te laten vaccineren? Heeft hij dan zijn eigen arbeidsongeschiktheid opzettelijk veroorzaakt?

Stimulans voor vaccinatie

Een werknemer die gevaccineerd is loopt aanmerkelijk minder risico om ziek te worden door COVID19. Het zou de werkgever dan ook goed uitkomen als een medewerker daadwerkelijk gevaccineerd wordt. De werkgever kan dat stimuleren om werknemers onder werktijd in staat te stellen om die vaccinatie te gaan halen. Dat kan wel eens wat tijd kosten, vooral als de priklocatie niet in de buurt is, maar de balans van kosten en baten slaat als snel naar de baten uit als de werknemer beter beschermd is tegen het virus.

Aandachtspunten voor de OR

  • Zie er op toe dat er geen verplichting tot vaccinatie wordt opgelegd aan werknemers;
  • Zie erop toe dat werknemers geen enkele druk van de werkgever op dat gebied ervaren;
  • Zie erop toe dat er geen registratie wordt bij gehouden van gevaccineerden en niet-gevaccineerden, want die registratie door de werkgever is verboden;
  • Maak afspraken over de mogelijkheid om onder werktijd gevaccineerd te worden;
  • Maak – eventueel – afspraken over het vergoeden van reiskosten van en naar de priklocatie;
  • Zie er op toe dat werknemers passend werk aangeboden krijgen als ze voor hun normale werkzaamheden gevaccineerd moeten zijn. De werkgever moet die noodzaak aantonen en het werk moet dusdanig zijn dat het van de werknemer verwacht kan worden. Dus vergelijkbaar werk op het zelfde niveau als het normale werk.

  • Als OR aan de slag met het coronabeleid in de organisatie? Stuur een mail