Werken met gevaarlijke stoffen: handreiking voor de OR

Inspectie SZW maakte een handreiking voor ondernemingsraden en PVT’s over hun betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij het werken met gevaarlijke stoffen. De handreiking geeft inzicht op het inzetten van het advies- en instemmingsrecht om veilig werken met gevaarlijke stoffen mogelijk te maken.

25.000 bedrijven met gevaarlijke stoffen

In veel bedrijven wordt met gevaarlijke stoffen gewerkt. Volgens de Inspectie SZW waren er in 2016 25.000 bedrijven in Nederland die het werken met gevaarlijke stoffen onvoldoende beheerst. Gevaarlijke stoffen kunnen gevaar opleveren bij gebruik, zoals explosies, maar ook huidklachten of bij langdurige blootstelling kankerverwekkend zijn. Denk daarbij aan: lasrook, benzeen, asbest, Chroom-6, oplosmiddelen, maar ook aan houtstof of meelstof.
Belangrijk zijn beleidsinstrumenten als de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E), maar ook de voorlichting die de werkgever aan zijn personeel geeft over het werken met gevaarlijke stoffen.

De OR heeft een belangrijke rol

De belangrijke rol die de OR heeft in het agenderen van veilig werken met gevaarlijke stoffen wordt nog eens onderstreept in het online magazine van Inspectie SZW ‘Werken met Gevaarlijke Stoffen’.
Ook TNO maakte een uitgebreide werkwijzer (111 pagina’s) voor het werken met gevaarlijke stoffen. Daarin wordt o.a. ingegaan op de beleidscyclus voor het arbobeleid in de organisatie. Het werken met gevaarlijke stoffen vormt daar een belangrijk onderdeel van.


  • De handreiking gevaarlijke stoffen downloaden? Klik hier
  • Zelf het online magazine ‘Werken met Gevaarlijke Stoffen’ door Inspectie SZW lezen? Klik hier
  • Werkwijzer arbobeleidscyclus ‘Wie doet wat rondom gevaarlijke stoffen’ van TNO lezen? Klik hier
  • Als ondernemingsraad aan de slag met het arbobeleid en het werken met gevaarlijke stoffen? Stuur een e-mail